Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Chiến lược ngân hàng đến 2025: Sẽ có 2-3 ngân hàng trong top 100 Châu Á

15/09/2018 | 09:18:03
HOANHAP.VN - Một trong những mục tiêu trong “Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt theo Quyết định số 986/QĐ-TTg là đến cuối năm 2025, có ít nhất từ 2-3 ngân hàng thương mại (NHTM) nằm trong top 100 NH lớn nhất châu Á (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á và 3-5 NH niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Cùng với đó là tất cả các NHTM áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, triển khai thí điểm Basel II theo phương pháp nâng cao.

Hệ thống ngân hàng phát triển minh bạch, bền vững

Chiến lược nêu rõ quan điểm của Chính phủ coi hệ thống tiền tệ, NH và hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) là huyết mạch của nền kinh tế, tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong tổng thể hệ thống tài chính Việt Nam. Để đạt được điều này, Chiến lược đặt ra mục tiêu tăng dần tính độc lập, chủ động và trách nhiệm giải trình của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát ở mức phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kì, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững. Cùng với đó là tăng cường năng lực thể chế, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát NH của NHNN…

Đối với hệ thống các TCTD, Chiến lược đề ra mục tiêu phát triển hệ thống các TCTD hoạt động minh bạch, cạnh tranh, an toàn, hiệu quả bền vững… theo từng giai đoạn, cụ thể; Giai đoạn 2018-2020: tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với trọng tâm là xử lí căn bản, triệt để nợ xấu và các TCTD yếu kém… Tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các TCTD theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.


Năm 2025 tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở dưới mức 8%. Ảnh minh họa


Đến năm 2020, phấn đấu các NHTM cơ bản ở mức vốn tự có theo chuẩn mực Basel II. Có ít nhất từ 1-2 NHTM nằm trong nhóm 100 NH lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á. Đưa tỉ lệ nợ xấu nội bảng của TCTD, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3% (không bao gồm các NHTM yếu kém đã được Chính phủ phê duyệt phương án xử lí).

Giai đoạn 2021-2025: nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, tăng sự minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt trong quản trị và trong hoạt động của các TCTD. Tất cả các NHTM áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, triển khai thí điểm Basel II theo phương pháp nâng cao.

Tăng hiệu quả phân bổ nguồn vốn tín dụng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; thúc đẩy phát triển “tín dụng xanh”, “ngân hàng xanh” để góp phần chuyển đổi nền kinh tế sang hướng tăng trưởng xanh, phát thải các bon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng tỉ trọng vốn tín dụng NH đầu tư vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các ngành sản xuất và tiêu dùng ít các bon. Lồng ghép các nội dung về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong các chương trình, dự án vay vốn tín dụng.

Từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế về tiền tệ NH, phục vụ cho phát triển ngành NH, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế.

Phối hợp nhiều giải pháp đồng bộ

Để hoàn thành các mục tiêu trên. Chiến lược đưa ra một loạt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lí về tiền tệ, NH trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập…
Theo đó, Chiến lược nhấn mạnh đến việc tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa các dịch vụ hành chính công. Thực hiện đổi mới khuôn khổ chính sách tiền tệ, công tác quản lí ngoại hối và vàng. “Khuôn khổ chính sách tiền tệ hướng đến mục tiêu cao nhất là kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn trong nền kinh tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững; tăng tính độc lập của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ”, Chiến lược nhấn mạnh.

Đối với hoạt động quản lí thị trường ngoại hối. Chiến lược yêu cầu đổi mới khuôn khổ quản lí ngoại hối theo hướng, tiếp tục thực hiện chế độ tỉ giá thả nổi có quản lí, điều hành tỉ giá với mức độ linh hoạt cao hơn, bám sát diễn biến thị trường tài chính trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo phù hợp các cân đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kì… Thực hiện đồng bộ các giải pháp tiến tới xóa bỏ cơ bản tình trạng đô la hóa nền kinh tế đến năm 2030…


Ngân hàng thay đổi ra sao thời 4.0? Ảnh minh họa


Chiến lược cũng đặt ra yêu cầu phát triển hệ thống các TCTD đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; có các giải pháp đối với loại hình TCTD là hợp tác xã và các tổ chức tài chính vi mô cho giai đoạn 2018-2020 và 2021-2025 hoàn thiện việc xây dựng NH hợp tác xã thành ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết, đảm bảo an toàn của hệ thống qua việc hỗ trợ tài chính và giám sát hoạt động của các QTDND; hoạt động chủ yếu là điều hòa vốn, thực hiện các hoạt động NH và quản lí vận hành Quỹ đảm bảo an toàn hệ thống đối với thành viên là các QTDND; nghiên cứu xây dựng trung tâm thẩm định tín dụng độc lập nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng tín dụng của các QTDND thành viên. Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, tiếp tục áp dụng các giải pháp đảm bảo các QTDND hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và nguyên tắc của loại hình TCTD là hợp tác xã, trong đó nâng cao tính tương trợ, liên kết giữa các thành viên; tập trung vào mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống của thành viên, phục vụ cộng đồng trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, bộ máy quản trị điều hành, đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, đa dạng hóa và hiện đại hóa các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với thông lệ quốc tế và đặc thù của loại hình TCTD là hợp tác xã để phục vụ tốt hơn cho các thành viên. Thiết lập mối liên kết giữa các QTDND ngành nghề với các QTDND khác, giữa QTDND ngành nghề với NH hợp tác xã.

Đối với tổ chức tài chính vi mô; xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô an toàn, vững mạnh theo định hướng thị trường; đảm bảo sự tiếp cận dịch vụ tài chính có chất lượng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ gia đình nghèo và người có thu nhập thấp; tăng cường cơ hội phát triển kinh tế cho người dân; thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, Chiến lược còn nhấn mạnh: Phát triển sản phẩm, dịch vụ NH hiện đại, tạo cơ sở nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ NH. Theo đó, đa dạng hóa các kênh cung ứng dịch vụ NH. Phát triển thanh toán điện tử phục vụ thương mại điện tử theo hướng hoàn thiện, tăng cường kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống NH với hạ tầng thanh toán của các đơn vị để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, tại các điểm bán lẻ và thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ trực tuyến. Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện. Triển khai hoạt động NH xanh thông qua việc gia tăng nhận thức và trách nhiệm đối với môi trường và xã hội của ngành NH trong kinh doanh; tăng cường năng lực các TCTD để phát triển sản phẩm huy động và cho vay vốn tín dụng vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các ngành sản xuất và tiêu dùng ít các bon để góp phần bảo vệ môi trường nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng. Đồng thời, phát triển, quản lí và giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng trong nền kinh tế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống thanh tra, giám sát NH, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, Chiến lược còn đặt ra các giải pháp hoàn thiện mô hình các TCTD khác hoạt động trong lĩnh vực NH như: NH Chính sách xã hội, VAMC, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Chú trọng phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực của ngành NH; tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực NH. Cùng với đó là tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của NHNN, chú trọng xây dựng kế hoạch truyền thông của NHNN trong từng giai đoạn, góp phần minh bạch hóa quá trình điều hành chính sách, nâng cao nhận thức và gia tăng niềm tin của công chúng vào hệ thống NH./.

Các tin khác

Thanh tra Bộ Y tế vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin Tạp chí Hòa Nhập phản ánh

Thanh tra Bộ Y tế vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin Tạp chí Hòa Nhập phản ánh

HOANHAP.VN - Sau loạt bài điều tra phản ánh về dấu hiệu thất thoát gần 3,9 tỷ đồng viện phí; công tác bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, nhân viên thiếu công bằng; kê khai tài sản cán bộ, đảng viên không đầy đủ… xảy ra tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ngày 13/12/2018, Chánh Thanh tra Bộ Y tế đã ký quyết định số 239/QĐ-TTrB thành lập Đoàn Thanh tra để kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị của bà P.T.N.Q.

Chính thức công bố 4 mẫu điện thoại “Main Việt Nam” đầu tiên

Chính thức công bố 4 mẫu điện thoại “Main Việt Nam” đầu tiên

HOANHAP.VN - Ngày 14/12/2018, tại Tòa tháp Landmark 81 (Tp.HCM), Công ty VinSmar đã chính thức ra mắt 4 mẫu điện thoại thông minh Vsmart đầu tiên. Các sản phẩm Vsmart sử dụng hệ điều hành VOS phát triển trên nền tảng Android, công nghệ theo tiêu chuẩn châu Âu.

Lần đầu tiên Hà Nội xây dựng sân bóng đá tiêu chuẩn cho trẻ khiếm thị

Lần đầu tiên Hà Nội xây dựng sân bóng đá tiêu chuẩn cho trẻ khiếm thị

Quy mô đầu tư xây dựng sân bóng đá mini cho trẻ khiếm thị, kích thước 25m x 15m, đường piste hai bên sân và sau cầu môn rộng 1,3m và các hệ thống phụ trợ như rãnh thu nước, cột đèn chiếu sáng, lưới chắn bóng; cầu môn được bọc lớp xốp PE chống va đập, đảm bảo an toàn cho trẻ khiếm thị khi sử dụng...

Thể thao   
Chung kết lượt đi AFF Cup 2018 – Eurowindow thưởng nóng 1 tỷ đồng cho cầu thủ Việt Nam đầu tiên sút tung lưới Malaysia

Chung kết lượt đi AFF Cup 2018 – Eurowindow thưởng nóng 1 tỷ đồng cho cầu thủ Việt Nam đầu tiên sút tung lưới Malaysia

HOANHAP.VN - Chỉ vài tiếng trước giờ bóng lăn trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Công ty CP Eurowindow đã ra quyết định nâng giá trị tiền thưởng dành cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 lên 1 TỶ ĐỒNG.

Du lịch   
Lênh đênh theo mùa "cá chạy"

Lênh đênh theo mùa "cá chạy"

HOANHAP.VN - Theo thông lệ, cứ cuối tháng 10, đầu tháng 11, nước lũ tại đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu đang rút nhanh. Đây là mùa những con nước rút đi, chỉ còn cá và cá ở lại, như món quà tự nhiên ban tặng cho dải đất này nên người ta gọi là mùa cá ra. Mùa cá ra cũng là mùa đánh bắt cuối cùng của những ngư dân nơi đây.

Hấp dẫn thị trường tiền tệ cuối năm

Hấp dẫn thị trường tiền tệ cuối năm

HOANHAP.VN - Tính đến thời điểm này, chỉ còn hơn một tháng nữa thì quy định tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn xuống 40% sẽ được áp dụng. Nhiều ngân hàng đã và đang chạy đua huy động vốn dài hạn để cân đối nguồn vốn, trong đó có những ngân hàng vốn đã giữ ổn định suốt thời gian qua như Vietcombank, Vietinbank, Agribank hay BIDV cũng tham gia “cuộc chơi” lãi suất này.

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 33

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 33

Tối 15/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan theo lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017