Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc với tỉnh Tuyên Quang về CCHC

04/08/2018 | 18:12:56
Ngày 4/8, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đại Cải cách hành chính của Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đại Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: VGP/Lê Sơn


Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn cho biết: Liên tục trong hai năm 2016-2017, tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, giảm dần nông, lâm nghiệp, thủy sản. Năm 2017, tăng trưởng kinh tế đạt 7,6%; GRDP bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 23,3% năm 2016 xuống 19,3%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 đạt 1.777 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016.

Về công tác CCHC, tỉnh đã lãnh đạo quyết liệt việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là các lĩnh vực, như: Thuế, kho bạc, hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện năng... Các cơ quan, đơn vị đã đăng ký và giảm thời gian giải quyết đối với 580 thủ tục hành chính của các sở, ngành thuộc tỉnh, 378 thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân huyện, thành phố, theo đó thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cơ bản bình quân đạt trên mức 30%, một số lĩnh vực giảm từ 50% đến 83% thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật.

Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính và danh mục thủ tục hành chính được 1.935 thủ tục (cấp tỉnh: 1.533 thủ tục, cấp huyện: 280 thủ tục, cấp xã: 122 thủ tục). Các cơ quan, đơn vị tổ chức giải quyết giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Hệ thống dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử của tỉnh đã được triển khai theo mô hình một hệ thống tập trung tới các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; 100% thủ tục hành chính đã được cập nhật, đăng tải trên Hệ thống dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử của tỉnh, với 739 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3; 51 thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 4, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá hành chính… tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.


Ảnh: VGP/Lê Sơn


Phát biểu Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ biểu dương và đánh giá những kết quả mà tỉnh Tuyên Quang đạt được. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi của chỉ tiêu KT-XH đã đề ra, đưa Tuyên Quang sớm trở thành tỉnh phát triển khá khu vực miền núi phía bắc.

”Tuyên Quang tự hào là ”Thủ đô kháng chiến” trước đây của đất nước, thì ngày nay với nhiều di tích lịch sử văn hoá lớn của quốc gia, tỉnh luôn là nơi để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ, xây dựng tỉnh ngày càng ấm no, giàu đẹp, xứng đáng là địa phương giàu truyền thống cách mạng”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

Nhấn mạnh đến công tác CCHC của tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ: Tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành CCHC, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC); đã công bố chuẩn hóa 1.935 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và của UBND cấp huyện, cấp xã; đã đơn giản hóa, giảm khoảng 30% thời gian thực hiện với 580 TTHC của các sở, ngành cấp tỉnh và 378 TTHC của UBND cấp huyện. Tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm hành chính công tại thành phố Tuyên Quang, UBND huyện Chiêm Hóa cùng với 04 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện của các đơn vị: Sơn Dương, Hàm Yên, Na Hang và Yên Sơn; thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định; giảm 08 đơn vị sự nghiệp công lập và 205 điểm trường trong giai đoạn 2015-2017. Trong năm 2018, thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ủy ban Kiểm tra và Phòng Thanh tra; Ban Tổ chức huyện ủy và Phòng Nội vụ, Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND tại một số huyện; ban hành Quy định đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị với tiêu chí, phương pháp, quy trình cụ thể, là một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại hằng năm theo quy định của Chính phủ.

Tuyên Quang đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Cung cấp 790 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tính đến tháng 6/2018, tỉnh đã có 30 cơ quan cấp tỉnh, 84 cơ quan thuộc các đơn vị cấp huyện, 114 cơ quan cấp xã được trang bị chứng thư số và đang tích hợp chữ ký số vào Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Tạo lập và cung cấp 6.207 tài khoản thư điện tử cho các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh; 10.903 tài khoản thư điện tử cho các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Tuyên Quang cần gắn CCHC với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; tạo chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thấm nhuần lời dạy và tư tưởng của Bác Hồ là “công bộc của dân”, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rút ngắn thời gian ban hành văn bản, đưa pháp luật nhanh chóng đi vào đời sống xã hội; đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

“Tăng cường cải cách TTHC, nhất là các thủ tục liên quan đến xây dựng, đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiếp cận điện năng, phát triển du lịch..., tăng cường công khai, minh bạch, tổ chức tốt việc giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, tỉnh cần có biện pháp tuyên truyền, khuyến khích, tận tình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC để tăng số hồ sơ TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích để đảm bảo hiệu quả, thực chất, tránh lãng phí và hình thức. Thực hiện tốt việc trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền của tỉnh tiếp nhận qua các kênh thông tin khác nhau. Có các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh thời gian vừa qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, tỉnh đẩy nhanh việc xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ phục vụ quản lý, xử lý công việc chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực, nhằm triển khai thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh, đáp ứng lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh.

Đặc biệt, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Triển khai việc khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm mục tiêu phục vụ của các cơ quan. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, tạo sự đồng thuận của người dân, xã hội đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính.

Có những chính sách ưu tiên cho khởi nghiệp, thu hút doanh nghiệp vào Tuyên Quang đầu tư kinh doanh, nhất là lĩnh lực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao 200 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: VGP/Lê Sơn


* Nhân dịp công tác tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Danh dự Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo hiếu học của báo Công an nhân dân đã trao 200 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ các cháu học sinh nghèo hiếu học trước thềm năm học mới.

Các tin khác

Chưa được công nhận thương binh vì vướng thông tư

Chưa được công nhận thương binh vì vướng thông tư

Theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP thì người bị thương lập bản khai cá nhân kèm theo giấy tờ chứng minh tham gia cách mạng kèm theo giấy tờ, tài liệu chứng minh bị thương, tức là phải có giấy ra viện mà điều này rất khó với các trường hợp tham gia chiến đấu tại địa phương vì làm gì có giấy ra viện.

Bảo lãnh nhà ở: Chủ đầu tư và ngân hàng đều đang "làm xiếc" với người mua?

Bảo lãnh nhà ở: Chủ đầu tư và ngân hàng đều đang "làm xiếc" với người mua?

Dù đã có quy định dự án bất động sản phải có bảo lãnh từ ngân hàng mới được bán nhà hình thành trong tương lai, song thực tế nhiều dự án không có bảo lãnh, các giao dịch mua bán vẫn diễn ra và rủi ro luôn được đẩy về phía người mua.

Quảng Ngãi: Còn hơn 1.300 nhà ở chưa được xây dựng cho người có công

Quảng Ngãi: Còn hơn 1.300 nhà ở chưa được xây dựng cho người có công

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng tại cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức về việc xem xét, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoàn thành việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22, năm 2013 và Nghị quyết số 63, năm 2017 của Chính phủ, tính đến ngày 30.9, Quảng Ngãi vẫn còn 1.314 nhà chưa thực hiện xây dựng.

Bỏ cộng điểm học nghề trong tuyển sinh lớp 10?

Bỏ cộng điểm học nghề trong tuyển sinh lớp 10?

Theo phương án tuyển sinh sở GD&ĐT Hà Nội, TP.HCM công bố, học sinh sẽ không được cộng điểm chứng chỉ nghề và cuộc thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa.

Thể thao   
Võ Thanh Tùng giành HCV, phá kỷ lục châu Á bơi người khuyết tật

Võ Thanh Tùng giành HCV, phá kỷ lục châu Á bơi người khuyết tật

Nếu như đội cử tạ sớm hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, trọng trách săn tìm huy chương vẫn đè nặng lên các đội điền kinh và bơi lội thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam tại Asian Paragames (Đại hội TTNKT châu Á 3 -2018).

Bỏ cộng điểm học nghề trong tuyển sinh lớp 10?

Bỏ cộng điểm học nghề trong tuyển sinh lớp 10?

Theo phương án tuyển sinh sở GD&ĐT Hà Nội, TP.HCM công bố, học sinh sẽ không được cộng điểm chứng chỉ nghề và cuộc thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa.

Du lịch   
Hà Giang! Ngày tôi đến...

Hà Giang! Ngày tôi đến...

HOANHAP.VN - Lỗi hẹn với Hà Giang đã mấy lần, cái khát khao được đặt chân lên mảnh đất xa xôi nơi địa đầu của Tổ quốc ấy, được đến với những huyện vùng cao - nơi tập trung đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số nhất cả nước, được khám phá và tìm hiểu sâu sắc hơn về đời sống của bà con dân tộc miền núi nay đã thành hiện thực...

Ngành Ngân hàng với cách mạng công nghiệp 4.0

Ngành Ngân hàng với cách mạng công nghiệp 4.0

HOANHAP.VN - Sự phát triển của công nghệ ảnh hưởng sâu rộng, mang tính cải cách cho tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trong xã hội và ngành ngân hàng không phải là ngoại lệ.

Thủ tướng đề nghị IMF, WB tư vấn xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế vĩ mô cho ASEAN

Thủ tướng đề nghị IMF, WB tư vấn xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế vĩ mô cho ASEAN

Trước các biến động khó lường của kinh tế thế giới, Thủ tướng đề nghị IMF, WB hợp tác và tư vấn cho các nước ASEAN xây dựng một cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế vĩ mô khu vực để giúp nâng cao năng lực tự cường và thích ứng của kinh tế ASEAN.

Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017