DIỄN ĐÀN LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH -XÃ HỘI 0243.200.3150 (HN) 0918.161.911 (TP HCM)
Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Việc cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Vũ Như Anh có đúng quy định của pháp luật..?

25/02/2019 | 15:00:46
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập có nhận được Đơn Khiếu nại đề ngày 19/12/2018 (kèm theo hồ sơ) của ông Vũ Như Anh (điện thoại số: 0976285868) trú tại Số 1/98/14, phố Nguyễn Ngọc Nại - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội.
Hồ sơ của ông Vũ Như Anh gửi đến tòa soạn


Hồ sơ gồm có: 1) CV số 02/TB-TNMT ngày 27/3/2017 của Phòng TN&MT huyện Yên Mỹ; 2) Đơn tố cáo của Vũ Như Anh ghi ngày 04/6/2018 gửi UBND tỉnh Hưng Yên và Sở TNMT Hưng Yên; 3) CV số 17/CV-TTr ngày 11/6/2018 của Thanh tra Sở TN&MT Hưng Yên gửi Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh; 4) Phiếu hướng dẫn số 18/PHD-TTr ngày 11/6/2018, của Thanh tra Sở TN&MT Hưng Yên gửi ông Vũ Như Anh; 5) Đơn khiếu nại của Vũ Như Anh ghi ngày 17/7/2018 gửi Tỉnh ủy, UBND và HĐND tỉnh Hưng Yên; 6) CV số 2072/UBND-KT2, ngày 24/7/2018 của tỉnh Hưng Yên gửi Sở TN&MT; 7) Đơn kiến nghị của Vũ Như Anh ghi ngày 09/10/2018 gửi Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên; 8) Đơn kiến nghi của Vũ Như Anh ghi ngày 25/10/2018, gửi Bộ TN&MT và UBND tỉnh Hưng Yên; 9/ CV số 657/TTr-TDXLĐT ngày 05/11/2018 của Thanh tra Bộ TN&MT, gửi Sở TN&MT Hưng Yên; 10) CV số 1488/STNMT-TTr ngày 26/11/2018 của Sở TN&MT Hưng Yên gửi ông Vũ Như Anh; 11) CV số 31/UBND-BTCD ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên gửi Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ; 12) CV số 88-CV/BNCTU ngày 08/7/2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy gửi Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ; 13) CV số 205/UBND – KT2 ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên gửi Thanh tra tỉnh.

Trong Đơn ông Vũ Như Anh viết: “Cụ Vũ Văn Chiêm sinh năm 1893 mất năm 1980, cụ Chiêm là cha của ông Vũ Văn Luyện, là bố chồng bà Đỗ Thị Mạch và là ông nội của Vũ Như Anh.

Cụ Chiêm có ba (03) thửa đất sau đây:

Thửa thứ nhất là: Số 358, diện tích 770 m2 (số liệu này tại trang 67 trong sổ mục kê của xã Nghĩa Hiệp đăng ký lưu trữ thời kỳ năm 1976. Tôi được cán bộ Phòng TNMT Yên Mỹ cung cấp tại số 02/TB-TNMT, ngày 27 / 3 / 2017). Năm 2005 đo đạc lại, thửa 358 này là thửa số 671, tờ bản đồ 17, diện tích 821 m2;

Thửa thứ hai là: Số 360, diện tích 630 m2 (số liệu này tại trang 67 trong sổ mục kê của xã Nghĩa Hiệp đăng ký lưu trữ thời kỳ năm 1976. Tôi được cán bộ Phòng TNMT Yên Mỹ cung cấp tại số 02/TB-TNMT ngày 27 / 3 / 2017). Năm 2005 đo đạc lại, thửa 360 này là thửa số 658, tờ bản đồ 19, diện tích 630 m2;

Thửa thứ ba là: Số 10, diện tích 182 m2, tờ bản đồ 19 (bản đồ năm 2005);

Ngày 04/6/2018 tôi là Vũ Như Anh phải có đơn tố cáo bà Ban chức vụ Giám đốc và ông Thực Phó giám đốc Văn phòng cấp Giấy GCN-QSDĐ Chi nhánh Yên Mỹ thuộc Sở TNMT tỉnh, lợi dụng chức quyền trong khi thi hành công vụ đã tổ chức chiếm đoạt thửa đất 671 của cụ Vũ Văn Chiêm. Đồng thời tôi đề nghị Ủy ban Tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cơ quan chức năng cấp GCN cho ba thửa đất nêu trên theo quy định của pháp luật;

Ngày 11/6/2018 Sở TNMT tỉnh căn cứ Khoản 2 Điều 105 Luật đất đai năm 2013 ra số 18/CV-TTr hướng dẫn bà Mạch và tôi gửi đơn đến Ủy ban huyện Yên Mỹ làm thủ tục cấp GCN-QSDĐ cho ba thửa đất trên;

Ngày 15/6/2018 tôi và bà Mạch đến Văn phòng một cửa thuộc Ủy ban Yên Mỹ gửi đơn, đề nghị cấp GCN cho ba (03) thửa đất là số 671, 658 và số 10; ông Tài không nhận đơn, sau đó ông Tuấn Phó Chánh Văn Phòng sử dụng bảo vệ đuổi ra, đồng thời mời ba Công an huyện do Trung tá Hải chỉ huy ngăn chặn nộp đơn; buộc tôi phải gửi đơn qua đường bưu điện tới Giám đốc Ban Chi nhánh Yên Mỹ, ba mươi (30) ngày sau bà Ban lại có hành vi yên nặng đối với tôi và bà Mạch;

Ngày 17/7/2018 tôi gửi đơn khiếu nại đến Cán bộ Tỉnh Ủy, Ủy ban, và HĐND tỉnh để chấn chỉnh hành vi yên nặng của Giám đốc Ban;
Ngày 24/7/208 Ủy ban nhân dân tỉnh ra số 2072 yêu cầu Sở TNMT kiểm tra, chỉ đạo việc cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Vũ Như Anh và bà Đỗ Thị Mạch theo quy định;

Ngày 09/10/2018 tôi kiến nghị, Sở TNMT không thực thi văn bản số 2072, ngày 24/7/2018 của Ủy ban tỉnh đến Tỉnh Ủy, Ủy ban, và HĐND tỉnh;

Ngày 25/10/2018 tôi kiến nghị, Sở TNMT Hưng Yên không thực thi văn bản số 2072 ngày 24/7/2018 của Ủy ban tỉnh đến Bộ TNMT
Ngày 05/11/2018 Bộ TNMT ra số 657/TTr-TDXLĐT gửi Sở TNMT thực hiện chỉ đạo của Ủy ban tỉnh Hưng Yên tại số 2072 của Ủy ban Tỉnh;
Ngày 26/11/2018 ông Lương lại căn cứ vào hồ sơ tài liệu và báo cáo của Ủy ban xã Nghĩa Hiệp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Mỹ, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Điều 70 của Nghị định 43; “Điều 70 Nghị định 43 là trường hợp cấp GCN cho người đang sử dụng đất không có một trong các giấy tờ quy định tại điều 100”, để ra số 1488; ông Lương đã làm trái với Điều 82 của Nghị định 43”.

Đơn Khiếu nại đề ngày 19/12/2018 của ông Vũ Như Anh 


Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 21/02/2019, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 13/2019/CV-ĐTHN chuyển đơn (Kèm theo hồ sơ) của ông Vũ Như Anh tới UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để ông Vũ Như Anh được biết.

“Điều 82. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện theo quy định như sau:

a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có;

b) Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trả);

c) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.”.

(Trích NĐ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai)

Bạn đang đọc bài Việc cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Vũ Như Anh có đúng quy định của pháp luật..? tại chuyên mục Hộp thư bạn đọc. Thông tin phản ánh liên hệ đường dây nóng 0822444479 hoặc email dientu.hoanhap@gmail.com

Các tin khác

Thưởng thức ẩm thực đẳng cấp 5 sao tại Premier Village Phu Quoc Resort

Thưởng thức ẩm thực đẳng cấp 5 sao tại Premier Village Phu Quoc Resort

HOANHAP.VN - Tọa lạc trên vị trí đắc địa có một không hai ở phía Nam đảo ngọc Phú Quốc, Premier Village Phu Quoc Resort là lựa chọn nghỉ dưỡng lý tưởng. Nơi mùa hè không bao giờ kết thúc với biển xanh cát mịn, du khách sẽ được trải nghiệm nghệ thuật ẩm thực quốc tế và Việt Nam...

Vinamilk liên tục nằm trong top doanh nghiệp niêm yết xuất sắc của Việt Nam và Châu Âu

Vinamilk liên tục nằm trong top doanh nghiệp niêm yết xuất sắc của Việt Nam và Châu Âu

HOANHAP.VN - Vừa qua, Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk đã được Forbes Việt Nam đánh giá là Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm thứ 7 liên tiếp. Trước đó, vào tháng 7/2019, Vinamilk cũng là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp niêm yết quyền...

Thêm 2 trường đại học tuyển bổ sung chỉ tiêu điều dưỡng, y tế

Thêm 2 trường đại học tuyển bổ sung chỉ tiêu điều dưỡng, y tế

Mới đây, hai trường ĐH Điều dưỡng Nam Định và ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã công bố tuyển bổ sung thêm chỉ tiêu các ngành Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Y tế công cộng,...

Trường Maple Bear Westlake Point tự gán mác quốc tế bị đóng cửa

Trường Maple Bear Westlake Point tự gán mác quốc tế bị đóng cửa

HOANHAP.VN - Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) đã quyết định cho dừng hoạt động cơ sở Maple Bear Westlake Point sau khi xảy ra vụ việc giáo viên nhốt học sinh vào tủ và khẳng định đây không phải trường quốc tế.

Bóng đá, không chỉ là tinh thần thể thao mà còn là sự gắn kết

Bóng đá, không chỉ là tinh thần thể thao mà còn là sự gắn kết

HOANHAP.VN - Chiều ngày 18/8 vừa qua, tại sân vận động phường Tây Mỗ, hai đội bóng đá nam Tạp chí Điện tử Hoà Nhập và UBND phường Tây Mỗ đã có trận giao lưu bóng đá. Đây không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn thể hiện sự đoàn kết và thân ái giữa hai đơn vị.

CƠ QUAN NGÔN LUẬN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CỦA THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017