Hải Phòng: nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Trước sự bùng phát của dịch bệnh; Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Hải Phòng đã khẩn trương họp, triển khai và thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm khống chế, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh.