Quy định về trách nhiệm, quyền hạn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 101/QĐ-TƯ ngày 28/02/2023, quy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Phát động giải báo chí với chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”

Đây là giải Báo chí được tổ chức hàng năm. Sau 02 mùa giải đã thu hút được hàng trăm tác phẩm và đông đảo các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố tham gia.
2021-03-29 06:30:45

2.900 lãnh đạo báo chí, xuất bản học trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản bám sát các yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản.
2021-07-14 19:20:23