Khi nghệ thuật múa rối được gắn kết với giáo dục cộng đồng

Nhiều nguồn cảm hứng cho các giải pháp phát triển múa rối cộng đồng đã được vun đắp tại Diễn đàn trực tuyến “Múa rối ứng dụng trong phát triển cộng đồng” (Forum on Applied Puppetry for Community Development). Gần 100 thành viên đến từ 4 châu lục đã dự sự kiện này.