Chiến thắng Điện Biên Phủ mở ra trang sử mới cho lịch sử nhân loại

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đã mở ra trang sử mới cho lịch sử nhân loại, cổ vũ, động viên các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh tự giải phóng; đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới