47 năm thống nhất đất nước - Hòa hợp, hòa giải và lợi ích dân tộc

Chính sách hòa hợp, hòa giải của Đảng và Nhà nước dựa trên lợi ích cốt lõi của quốc gia, dân tộc là Tổ quốc độc lập, thống nhất, giàu mạnh, lãnh thổ toàn vẹn, nhân dân làm chủ.