Tiền mặt phải được vệ sinh khử trùng trong mùa dịch Covid-19

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Mục 4, phần II (Một số giải pháp cấp bách) trong Công điện 02/CĐ-NHNN ngày 11/03/2020 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Công điện số 02).