Tiểu đoàn 65, Trung đoàn 236: Quan tâm và chủ động trong công tác phòng, chống cháy nổ

Nhận thức được công tác phòng, chống cháy nổ (PCCN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho con người và khí tài tại đơn vị, thời gian vừa qua, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 65, Trung đoàn 236 (Sư đoàn 361) luôn đặc biệt quan tâm, chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác PCCN tại đây.