Bắc Kạn: Thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB dự án Xây dựng tuyến đường TP Bắc Kạn- hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang”

2023-12-22 10:03:12 0 Bình luận
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình vừa chính thức phát động đợt thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB dự án Xây dựng tuyến đường TP Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang (đoạn tuyến Km37+00 - Cuối tuyến)” từ ngày 18/12/2023 đến hết ngày 31/3/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát thực địa hai dự án đường bộ trong điểm của tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện hiệu quả công tác GPMB

Mục đích của đợt thi đua nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác GPMB, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Xây dựng tuyến đường TP Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang (đoạn tuyến Km37+00 - Cuối tuyến) nhằm khai thác tối đa thời cơ, thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đợt thi đua sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của mọi tập thể, cá nhân nhằm thực hiện có hiệu quả công tác GPMB, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công GPMB; giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ GPMB để triển khai thực hiện Dự án, tạo bước đột phá để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã có tuyến đường đi qua; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và có nhiều đóng góp trong công tác GPMB để thực hiện Dự án.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khảo sát dự án tuyến đường thành phố Bắc Kạn-hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Đợt thi đua phải được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện công tác GPMB, đặc biệt là đối với dự án Xây dựng tuyến đường TP Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang (đoạn tuyến Km37+00 - Cuối tuyến).

Trong quá trình thực hiện Đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng; tôn vinh, biểu dương khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lựa chọn các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Đợt thi đua để biểu dương, khen thưởng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải coi công tác GPMB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối tượng thi đua trong đợt này là các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ tham mưu triển khai công tác GPMB của Dự án; Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trực tiếp tham mưu hoặc tham gia thực hiện công tác GPMB của Dự án; và người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hợp pháp, trong diện phải GPMB để thực hiện Dự án.

Trong thời gian phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, thi công, giám sát, thi đua thực hiện công tác GPMB dự án Xây dựng tuyến đường TP Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang (đoạn tuyến Km37+00 - Cuối tuyến) đạt và vượt tiến độ đề ra.

Cấp ủy, chính quyền các huyện nơi có dự án đi qua cần GPMB phải xác định công tác GPMB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm thực hiện kịp thời, trong thời gian ngắn nhất để triển khai thành công dự án.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về lợi ích của dự án khi được triển khai; vận động, khuyến khích người dân tự nguyện hiến đất và chấp hành tốt công tác bàn giao mặt bằng sớm trước thời gian quy định.

Tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB của dự án để đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm công tác GPMB phải được triển khai hiệu quả, đúng quy định.

Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác GPMB.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tham mưu triển khai công tác GPMB. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch tiến độ thực hiện dự án; bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động người dân nơi cư trú thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh và địa phương về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Lãnh đạo hai tỉnh Bắc Kạn- Tuyên Quang cùng thống nhất hướng tuyến giao thông kết nối huyện Ba Bể - Bắc Kạn sang huyện Na Hang - Tuyên Quang.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trực tiếp tham mưu hoặc tham gia triển khai thực hiện công tác GPMB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phải có biện pháp, giải pháp sáng tạo, linh hoạt, tham mưu đề xuất để đẩy nhanh công tác GPMB hoặc cá nhân tích cực tuyên truyền vận động người dân nơi cư trú thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh và địa phương về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chấp hành tốt chủ trương, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư sớm hơn thời gian quy định, thể hiện rõ trách nhiệm của người dân đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tham gia tự nguyện hiến tặng đất phục vụ Dự án hoặc hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu của địa phương trong việc thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng trước thời gian quy định.

Kết thúc đợt thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn sẽ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích thật sự xuất sắc, tiêu biểu trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Giải pháp thực hiện

Trên cơ sở thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đã đưa ra 10 giải pháp thực hiện để đợt thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB dự án Xây dựng tuyến đường TP Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang (đoạn tuyến Km37+00 - Cuối tuyến)” đạt kết quả cao nhất.

Một là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác GPMB. Nâng cao nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác GPMB; phát huy vai trò của người đứng đầu, gắn kết quả công tác GPMB với kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ.

Hai là: Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, trong đó phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Ba là: Tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Trong quá trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, đúng trình tự, thủ tục ngay từ bước đầu, đồng thời vận dụng linh hoạt các bước trong trình tự để rút ngắn thời gian GPMB nhưng vẫn bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.

 Chiều 23/11, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về thực hiện tuyến đường từ hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Bốn là: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai bảo đảm thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; kịp thời phát hiện và xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông, lâm nghiệp và đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý (đất công).

Năm là: Đẩy mạnh việc vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như mục đích, ý nghĩa của dự án đến các đối tượng có đất bị thu hồi, trước hết là cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân gương mẫu nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện các dự án.

Sáu là: Thực hiện đầy đủ quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch và tăng cường đối thoại với các đối tượng bị thu hồi đất để tuyên truyền, thuyết phục, khắc phục những thiếu sót nhằm hạn chế mức thấp nhất những thắc mắc, khiếu kiện của người có đất bị thu hồi, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án.

Bảy là: Tiếp nhận, xác minh làm rõ và giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu kiện của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; không để tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài, đặc biệt là kiến nghị của các đối tượng bị ảnh hưởng của các dự án để hạn chế thấp nhất các bức xúc trong Nhân dân, hạn chế việc hình thành các điểm nóng về công tác GPMB, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; mặt khác, thông qua việc giải quyết đơn thư, khiếu kiện của người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót trong thực hiện công tác GPMB, bảo đảm thực hiện đúng trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách, pháp luật quy định, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất.

Tám là: Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất công tác GPMB để kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế trong tổ chức thực hiện để có phương án khắc phục kịp thời. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi trục lợi trong công tác GPMB; đặc biệt ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi cản trở, gây rối, chống đối, lôi kéo, kích động người dân gây mất an ninh trật tự, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện GPMB.

Chín là: Kiên quyết tổ chức kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đã thực hiện tuyên truyền, vận động, tính đúng, tính đủ chính sách, chế độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định nhưng cố tình chây ỳ, không chấp hành việc bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng.

Mười là: Chú trọng công tác phát hiện các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, mô hình có hiệu quả để kịp thời biểu dương, khen thưởng, từ đó tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác GPMB trên địa bàn tỉnh.

Các nhà thầu tập trung thiết bị, máy móc và nhân lực đẩy mạnh thi công.

Nỗ lực về đích

Theo báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn, đến cuối tháng 11/2023, đoạn tuyến TP Bắc Kạn – hồ Ba Bể (thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn- hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang) đã thực hiện giá trị xây lắp đạt 58%, trong đó khối lượng thi công nền đường đạt trên 93%, thi công cống 75%, cầu đạt 60%… Dự kiến đến hết ngày 31/12/2023 ước đạt 65% tổng giá trị hợp đồng.

Đối với đoạn tuyến Km37-Km39 và đoạn tuyến từ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, hiện Ban QLDA đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 12/2023. Riêng đoạn tuyến Km57-Km62 sẽ trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định trong tháng 12/2023 và lựa chọn nhà thầu trong tháng 1/2024, do trên đoạn tuyến có cầu Tà Han nằm trên vị trí địa hình, địa chất khó khăn, trụ cầu cao nên cần thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá.

Thực hiện công tác GPMB đoạn tuyến từ huyện Ba Bể kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang phần thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn, Ban QLDA đã tổ chức làm việc và thống nhất với UBND huyện Chợ Đồn, Ba Bể về giải pháp, kế hoạch thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ GPMB. Theo đó, thống nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng 02 huyện tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB.

Đối với đoạn thuộc địa phận huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, Ban QLDA đã tổ chức làm việc với UBND huyện Na Hang và thống nhất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Na Hang tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB. Đến nay, Ban QLDA đã bàn giao hồ sơ cắm cọc GPMB, bản đồ trích đo thu hồi đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Na Hang và tổ chức đi kiểm tra, rà soát hiện trường…

Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đoạn tuyến từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thông xe toàn tuyến trong tháng 1/2024. Riêng đoạn tuyến từ huyện Ba Bể kết nối đến huyện Na Hang (Tuyên Quang), phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2025.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định gặp mặt chúc mừng các nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), ngày 12/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức gặp mặt chúc mừng các nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
2024-06-12 16:03:34

Hà Nội: Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2024

Ngày 11/6 tại quận Tây Hồ, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước năm 2024.
2024-06-11 15:58:33

Quảng Bình: Du lịch xanh và sản phẩm OCOP - Hành trình chinh phục thị trường

Chiều 11/6, tại thành phố Đồng Hới, Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý tổ chức chương trình Hội nghị và đối thoại “Du lịch xanh và sản phẩm OCOP Quảng Bình: Hành trình chinh phục thị trường”.
2024-06-11 15:50:00

HDBank nhận giải “Ngân hàng phát hành xuất sắc - Tăng trưởng năng động” tại Việt Nam

HDBank vừa nhận giải thưởng "Ngân hàng phát hành xuất sắc - Tăng trưởng năng động tại Việt Nam" (Vietnam - Outstanding Issuing Bank - Dynamic Growth) do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trao tặng.
2024-06-10 16:34:19

Lễ dâng đăng lớn nhất Việt Nam được tổ chức mừng Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, Tây Ninh

Ngày 8/6 vừa qua, Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu – lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất tại núi Bà Đen, Tây Ninh đã được tổ chức, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách. Điểm nhấn của Lễ vía Bà năm nay là đại lễ dâng đăng tại khu vực đỉnh núi, với kỷ lục 55.000 ngọn đăng bày tỏ lòng tôn kính trước nữ thần chủ của Núi Bà.
2024-06-10 15:34:25

Công đoàn Agribank hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Nhằm tạo động lực, khí thế mới để đoàn viên, người lao động Agribank quyết tâm cùng hành động đưa nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống, tháng 5 năm 2024, đã diễn ra rất nhiều các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 tại các cấp công đoàn trong hệ thống Agribank.
2024-06-10 15:27:41
Đang tải...