Động lực kiến tạo no ấm từ tín dụng chính sách ở An Giang

2023-01-16 08:45:20 0 Bình luận
Phát huy vai trò sáng tạo là một công cụ mang tính đòn bẩy kinh tế của Chính phủ nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh”.

Lồng ghép các chính sách tạo động lực đột phá

Nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang (NHCSXH) đã lồng ghép các chính sách tín dụng ưu đãi với các chính sách phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân tham gia vào các chuỗi giá trị sản xuất trong nước và quốc tế từ phong trào khởi nghiệp, thực hiện Chiến lược Quốc gia về phát triển nguồn nhân lực, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, phát kinh tế tập thể trở thành một trong các trụ cột phát triển kinh tế quốc dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã cho vay kịp thời, đầy đủ các chương trình tín dụng ưu đãi, như: Cho vay theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch...

Đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh thực hiện đạt 4.133,8 tỷ đồng, tăng 444 tỷ đồng so với cuối năm 2021, tỷ lệ tăng 12,03%, trong đó vốn nhận ủy thác đầu tư của ngân sách địa phương đạt 245,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,94% tổng nguồn vốn, tăng 27,9 tỷ đồng so với năm 2021, hoàn thành 111,6% kế hoạch Trung ương giao.

Đáng chú ý, doanh số cho vay trong năm 2022 đạt 1.257,4 tỷ đồng, với 36.047 lượt hộ được vay vốn; so với năm 2021, doanh số cho vay tăng 314,6 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 33,37%. Doanh số thu nợ năm 2022 đạt 800,3 tỷ đồng, so với năm 2021, doanh số thu nợ tăng 185,5 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 30,17%.

Đến 31/12/2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 4.130,5 tỷ đồng, tăng 442,4 tỷ đồng so với năm 2021, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 11,9%, với 148 nghìn hộ còn dư nợ, bình quân một hộ có dư nợ tín dụng 27,8 triệu đồng.

Đặc biệt, qua các đợt thiên tai, khủng hoảng đặc biệt, là đại dịch Covid-19 vừa qua đã minh chứng vai trò phản ứng và thực thi chính sách nhanh của NHCSXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội duy trì và thức đẩy nhịp phát triển kinh tế của địa phương. Như trong giai đoạn dịch Covid-19, khi chưa có các nguồn lực hỗ trợ của Chính phủ, NHCSXH tỉnh đã chủ động cân đối các nguồn lực hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn duy trì và mở rộng việc làm, sản xuất kinh doanh.

Tín dụng chính sách xã hội được NHCSXH triển khai hiệu quả trong 20 năm qua tới người dân có hoàn cảnh khó khăn

Chính sách tín dụng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ được triển khai nhanh chóng ngay khi ban hành. Cho vay theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP NHCSXH tỉnh đã tiếp nhận, phê duyệt và giải ngân hồ sơ vay của 29 doanh nghiệp tại 11 đơn vị cấp huyện với số tiền là 23,9 tỷ đồng để trả lương cho 7.159 lượt người lao động, trong đó giải ngân cho 21 doanh nghiệp với số tiền 4,6 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho 1.833 lượt người lao động, và 08 doanh nghiệp với số tiền 19,3 tỷ đồng để trả lương phục hồi sản xuất cho 5.326 lượt người lao động với lãi suất cho vay 0%, thời gian vay là 11 tháng, khách hàng không phải thế chấp tài sản.

Đến ngày 31/12/2022, đã có 27 người sử dụng lao động vay theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg thanh toán số tiền vay là 23,7 tỷ đồng. Cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đến ngày 31/12/2022, NHCSXH tỉnh giải ngân 3.960 món vay với số tiền 169,22 tỷ đồng, dư nợ đạt 168,35 tỷ đồng, trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 3.307 món vay với số tiền giải ngân là 140,6 tỷ đồng; dư nợ đạt 140 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập là 540 món vay với số tiền là 5,4 tỷ đồng, dư nợ đạt 5,3 tỷ đồng. Cho vay sửa chữa nhà ở xã hội là 63 món vay với số tiền là 20,47 tỷ đồng, dư nợ đạt 20,47 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Cho vay đối với cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập phải dừng hoạt động ít nhất một tháng theo yêu cầu phòng chống dịch là 13 món vay với số tiền là 1,08 tỷ đồng, dư nợ đạt 0,944 tỷ đồng. Ngoài ra, cho vay vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP là 37 món vay với số tiền 1,66 tỷ đồng, dư nợ đạt 1,66 tỷ đồng.

Hằng năm, NHCSXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp xã tiến hành củng cố chấn chỉnh sắp xếp lại các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thành viên ít, dư nợ thấp, các tổ bị đánh giá là hoạt động kém hiệu quả. Đến cuối năm 2022, NHCSXH tỉnh có 3.174 tổ TK&VV, trong đó tổ xếp loại tốt là 2.438 tổ, chiếm tỷ lệ 76,81%; tổ xếp loại khá là 521 tổ, chiếm tỷ lệ 16,41%, tổ xếp loại trung bình là 207 tổ, chiếm tỷ lệ 6,52%; tổ xếp loại yếu là 8 tổ, chiếm tỷ lệ 0,25%. So với 31/12/2021, về xếp loại tổ đã tăng 714 tổ loại tốt, giảm 243 tổ loại khá, giảm 460 tổ trung bình và giảm 77 tổ yếu.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn song bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, lãnh đạo chính quyền địa phương, Ban đại diện HĐQT, NHCSXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng trưởng nguồn vốn nhận ủy thác địa phương đạt 151% chỉ tiêu kế hoạch giao, tăng trưởng dư nợ tín dụng 444 tỷ đồng so với năm 2021, tỷ lệ tăng trưởng 12,03%. Triển khai cho vay kịp thời, đầy đủ các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, đôn đốc thu hồi các khoản vay theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Đã củng cố, sáp nhập giảm 66 tổ TK&VV so với cuối năm 2021, nâng mức dư nợ bình quân lên 1.294 triệu đồng/tổ. Chính quyền địa phương thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh cấp vốn ủy thác năm 2023 ít nhất 30 tỷ đồng.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023

Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm 2023 của NHCSXH tỉnh là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Đạt 6/6 chỉ tiêu của Đề án là tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn trên 88%, tỷ lệ thu lãi đạt 100% lãi phát sinh hàng tháng, chất lượng giao dịch xã trên 95,5 điểm, chất lượng hoạt động Tổ TK&VV trên 88 điểm, nợ quá hạn phấn đấu tỷ lệ dưới 0,65% và tỷ lệ tổ viên phát sinh gửi tiền gửi hàng tháng đạt 56,9%.

Phấn đấu tăng chất lượng các chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách khoảng 10%/năm, tỷ lệ thu nợ khoanh đến hạn đạt 10%, giảm lãi tồn 6%/năm, tỷ lệ tổ viên có nợ khoanh phát sinh gửi tiền hằng tháng đạt 12%, giảm số món vay 3 tháng không hoạt động xuống dưới mức 5%. Phấn đấu nâng tỷ lệ xã xếp loại tốt đạt từ 85% trở lên.

Để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch đề ra, NHCSXH tỉnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW văn bản số 258-CV/TU ngày 23/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 04/5/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg.

Hai là, tập trung tổ chức hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2023 được giao và đặc biệt giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đẩy mạnh công tác truyền thông đối với việc triển khai chính sách cho vay ưu đãi trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Ba là, tiếp tục phối hợp Ban dân tộc, chính quyền địa phương và các ngành liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2121 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Bốn là, chủ động xử lý tốt nợ đến hạn năm 2023 là 495 tỷ đồng và 42 tỷ đồng nợ hết thời gian khoanh, hạn chế phát sinh nợ quá hạn.

Năm là, tham mưu lãnh đạo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành phối hợp xử lý các vướng mắc, tồn đọng chương trình nhà trả chậm trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ. Tập trung củng cố chất lượng tín dụng, công tác ủy thác, chất lượng hoạt động Tổ TK&VV. 

Sáu là, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực hưởng ứng tham gia những hoạt động an sinh./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng giao nhận gần 2.900 công dân nhập ngũ

Sáng 25/2, trong không khí “vinh quang người chiến sĩ”, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ giao nhận gần 2.900 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2024.
2024-02-25 21:53:17

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh): Long trọng tổ chức Lễ tiễn bước thanh niên ưu tú lên đường bảo vệ Tổ Quốc

Sáng nay 25/2, hòa trong khí không khí vui tươi phấn khởi, tràn đầy niềm tin và hy vọng của những ngày đầu xuân Giáp Thìn năm 2024; Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giao chỉ tiêu nhập ngũ năm 2024, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân thành phố Hạ Long long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân để tiễn bước những người con ưu tú của Thành phố lên đường nhập ngũ vào lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2024.
2024-02-25 14:56:29

Xác minh tài sản, thu nhập cán bộ lãnh đạo, công viên chức Bộ Công an, Công Thương

Tám Trưởng phòng thuộc 8 đơn vị trực thuộc Bộ Công an được lựa chọn để xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Bộ Công Thương cũng lựa chọn xác minh tài sản của 28 lãnh đạo và 125 công chức, viên chức thuộc 28 đơn vị.
2024-02-25 11:12:20

Hải Phòng: Khởi động tháng ‘Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng’

Sáng 24/2, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình “Khởi động Tháng Thanh niên năm 2024”. Đây là hoạt động hướng tới Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.
2024-02-25 09:01:37

Hải Phòng: Lễ hội Từ Lương Xâm diễn ra từ ngày 24 - 27/2

Sáng 24/2, quận Hải An tổ chức Lễ hội Từ Lương Xâm - Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, kỷ niệm 1086 năm chiến thắng Bạch Đằng và 1080 năm Ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền. Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 24 - 27/2 (tức ngày 15-17/1AL).
2024-02-25 08:18:40

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư với tự truyện ‘Đi qua trăm năm'

Ngày 24/2, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1), Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cùng nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư có buổi giao lưu, giới thiệu quyển tự truyện “Đi qua trăm năm” đến quý bạn đọc.
2024-02-24 12:05:00
Đang tải...