P. An Lưu (TX Kinh Môn - Hải Dương): Bức tranh kinh tế nhiều khởi sắc

2020-05-18 11:41:44
An Lưu, Kinh Môn là vùng đất có bề dày về truyền thống lịch sử, văn hiến, các thế hệ tiền nhân xưa đã để lại trên vùng đất này một di sản văn hóa vô cùng phong phú dưới dạng vật thể và phi vật thể, là những yếu tố cấu thành đời sống văn hóa tinh thần người dân nơi đây, vượt lên khó khăn, đóng góp xứng đáng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước.

Trong những năm qua phường An Lưu thực sự đã trở thành điểm sáng về sự năng động trong phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta sẽ không mấy ngạc nhiên về sức bật mạnh mẽ của  An Lưu, mảnh đất đã từng hun đúc từ cội nguồn của truyền thống văn hóa - lịch sử - cách mạng,  trong kháng chiến chống thực dân Pháp, An Lưu, Kinh Môn là căn cứ địa vùng chiến khu Trần Hưng Đạo (tức Đệ tứ chiến khu Đông Triều được thành lập ngày 8/6/1945), Truyền thống là nền tảng, là động lực tạo đà cho An Lưu tiến nhanh, tiến mạnh cùng đất nước trong giai đoạn đổi mới đất nước, giai đoạn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

    

 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường An Lưu, thị xã Kinh Môn.

Các đồng chí lãnh đạo phường cho chúng tôi biết: 5 năm qua Đảng bộ, nhân dân phường An Lưu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX, trong bối cảnh tình hình chính trị và nền kinh tế ổn định. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội, phát triển gắn với bảo vệ môi trường; công tác phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo hiệu quả, tạo được lòng tin trong nhân dân; sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã Kinh Môn, với kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, linh hoạt trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy đảng, chính quyền; sự năng động trong cách nghĩ, cách làm, chủ động tháo gỡ khắc phục khó khăn, phường xác định đúng khâu đột phá, trên cơ sở nhận diện tiềm năng, thế mạnh của địa phương, qua đó đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Lưu đã tạo nên sắc diện mới cho bức tranh kinh tế và diện  mạo đô thị, nông thôn, để từ đó đề ra  những giải pháp thu hút mọi nguồn lực, đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo sức bật cho An Lưu phát triển toàn diện, an ninh chính tị được giữ vũng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện…Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, An Lưu còn phải đối mặt với một số khó khăn , hạn chế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đó là sản xuất TTCN và xây dựng phát triển chưa mạnh, chưa khai tác tiềm năng thế mạnh của địa phương; nghề cơ khí, nhôm kính, may mặc… vẫn chỉ dừng quy mô hộ gia đình, chất lựơng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp là những hạn chế cần dược khắc phục…

Đảng bộ và nhân dân An Lưu đã nỗ lực phấn đấu, Giá trị sản xuất bình quân 5 năm qua đạt 13,1%năm (mục tiêu Đại hội đề ra 12,7%); giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 717 tỷ 414 triệu đồng. Trong đó: Nông nghiệp ước đạt 7,0% năm, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 25,2% năm, Dịch vụ Thương mại 66,9 % năm… cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại - dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 71.200.000đ, tăng 33,900.000đ so với năm 2015…

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vệ sinh môi trường; quản lý các nguồn thu, hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nộp  các loại thuế và quỹ cho Nhà nước…

Công tác giáo dục - đào tạo phát triển mạnh, toàn diện, hàng năm số giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh, đều tăng, chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn. Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt 100%....3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 7/7 khu dân cư xây dựng, chỉnh sửa bổ sung được Quy ước và thực hiện có hiệu quả. 100% các khu dân cư giữ vững và duy trì là khu dân cư văn hóa; phường có 20 CLB thể dục thể thao; văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền chuyển biến tích cực…Thực hiện tốt công tác phòng bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân, hoạt động của MTTQ, Đoàn thanh niên, phụ nữ, CCB… tích cực. Thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ. Hàng năm xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ tình thương… Phối hợp với các tổ chức và doanh nghiệp xây dựng được 46 ngôi nhà tình nghĩa cho người có công…Duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu và công tác trật tự trị an, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu khám và gọi công dân nhập ngũ…Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính được thực hiện  theo đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật…

Lễ Hội truyền thống.

Phường An lưu là trung  tâm văn hóa - chính trị - xã hội của thị xã Kinh Môn. Đảng bộ phường rất quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cho cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện, hiệu quả... Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, xây dựng Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, đào tạo cán bộ, thực hiện Đề án Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị… Đảng ủy thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch đề ra… Nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vũng mạnh để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại hội Đảng bộ phường An Lưu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả của hệ thống chính trị; đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, huy  động và sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế -  văn hóa - xã hội, chăm no phát triển con người, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt bình quân từ 13% trở lên.  Cơ cấu kinh tế năm 2025: nông nghiệp 5,5%; TTCN và xây dựng 22,5%; Dịch vụ Thương mại 72%; thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%.

Giữ vững danh hiệu 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; giũ vững danh hiệu 7/7 khu dân cư văn hóa…hoàn thành các chi tiêu xây dựng tiêu chí phường đô thị loại III; Xây dựng 2 khu đô thị mới, Trung tâm thương mại - Chợ dân sinh và khuôn viên cây xanh, chỉnh trang không gian đô thị đạt tiêu trí đô thị loại III. Đảm bảo giũ vũng an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư vào kết cấu hạ tầng, xây dựng mới trường THCS và trường Tiểu học An Lưu, Quy hoạch di chuyển trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND ra vị trí mới…

Những định hướng quan trọng của Đảng bộ, chính quyền chỉ đạo triển khai, được sự tiếp sức của mỗi người dân nơi đây đi lên bằng sức lao động cần cù sáng tạo…phường An Lưu đã thực sự trở  thành điểm sáng về sự năng động trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, vững mạnh về an ninh, quốc phòng, xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. làm thay đổi diện mạo đô thị, bức tranh kinh tế đa sắc mầu  Công - Nông - Thương phát triển cùng với cả nước trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập.                                                    

Soi chủ đầu tư khủng của siêu đô thị đẳng cấp nhất thị xã Thái Hòa

Thông tin về một siêu đô thị quy mô và đẳng cấp quốc tế tại Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư? Vậy đó là dự án nào? Chủ đầu tư là ai? Uy tín và năng lực tài chính đến đâu?
2020-09-19 08:16:19

Tháo gỡ khó khăn, hút nhà đầu tư phát triển nguồn điện theo IPP

Sáng ngày 18/09, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển Điện lực, Tạp chí Năng lượng Việt nam đã tổ chức Hội thảo khoa học ”Cơ chế, chính sách cho các nhà đầu tư phát triển nguồn điện tại Việt Nam – những vấn đề đối với nhà Đầu tư”. Mục tiêu của Hội thảo là để các nhà đầu tư tư nhân trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, điện khí, nhiệt điện than, thủy điện…trình bày những vấn đề còn bị mắc kẹt trong phát triển các dự án theo hình thức ‘nguồn phát triển độc lập” và bàn giải pháp thúc đẩy các dự án nguồn điện của Việt Nam trong thời gian tới.
2020-09-18 21:00:56

BHXH tỉnh Quảng Nam: Tuyên truyền BHXH tự nguyện thông qua hình thức nhạc chờ trên điện thoại di động

Bắt đầu từ ngày 16/9/2020, BHXH tỉnh Quảng Nam triển khai nhạc chờ tuyên truyền BHXH tự nguyện đồng loạt trên hệ thống các nhà mạng điện thoại di động Viettel, Vinaphone và Mobifone. Cụ thể:
2020-09-18 18:31:22

Một số địa phương nỗ lực đạt kết quả tốt trong công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Thời gian qua, nhiều địa phương đã thực hiện tốt công tác BHYT cho học sinh, sinh viên. Nhờ có thẻ BHYT mà nhiều em đã được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh khi nằm viện điều trị.
2020-09-18 18:22:16

Nỗ lực triển khai có hiệu quả chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

Việc thực hiện chính sách BHYT cho mọi người dân nói chung, trong đó có một bộ phận không nhỏ là học sinh, sinh viên (HSSV) đã được quy định, luật hóa một cách thống nhất, mang tính bắt buộc và là bước đi quan trọng trong tiến trình thực hiện BHYT toàn dân ở nước ta.
2020-09-18 18:03:11

Lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng từ đại dịch Covid - 19

Trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam các đại biểu đại diện cho vùng miền, ngành nghề đã gửi những tham luận đến Đại hội. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng đã gửi tới Đại hội tham luận với chủ đề: " Mặt trận Tổ quốc Thành phố Đà Nẵng với cách làm lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng từ cuộc chiến với đại dịch Covid - 19".
2020-09-18 16:49:20
Đang tải...