Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

2020-11-22 16:57:33
Sau những biến động thế giới phức tạp, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ vào cuối thế kỷ XX, những nhà lý luận tư sản, cùng các phần tử cơ hội, xét lại đã lớn tiếng tuyên bố rằng, đây là hồi chuông báo hiệu sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội, học thuyết Mác - Lênin đã lỗi thời, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không còn nữa. Vậy, có đúng là hiện nay trong thời kỳ công nghiệp 4.0 giai cấp công nhân không còn sứ mệnh lịch sử nữa?

Sự thực không phải như vậy. Bởi, sự vận động tất yếu của lịch sử thế giới một phần tư thế kỷ qua chính là bằng chứng chân thực để phủ nhận những tuyên bố đó. Chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn luôn tồn tại, phát triển trong cải cách, đổi mới; giai cấp công nhân vẫn không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng và khẳng định vai trò sứ mệnh lịch sử của họ.

Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là công lao của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin và thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 cùng với phong trào cách mạng thế giới thế kỷ XX đã chứng minh rõ điều đó. Là những thiên tài sáng tạo vì sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và lao động quốc tế, C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin luôn hướng mọi hoạt động nghiên cứu khoa học của mình vào việc xây dựng hệ thống lý luận sâu sắc về đời sống xã hội với 3 bộ phận cơ bản, là triết học mácxít, kinh tế chính trị học mácxít và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Học thuyết mới mang tên C. Mác ra đời đã kịp thời giải đáp những câu hỏi lớn mà thời đại đặt ra nhưng chưa được giải đáp. Từ kết quả nghiên cứu chung về lịch sử xã hội, các ông đã vận dụng vào khảo cứu xã hội tư bản để đi đến kết luận về sự tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. Đồng thời, gắn với việc luận giải sâu sắc vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân chính là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ở mỗi quốc gia, dân tộc và toàn thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, giai cấp công nhân, nhân dân lao động được giải phóng, vươn lên làm chủ vận mệnh của mình. C. Mác và Ph. Ăngghen xuất phát từ những phân tích sâu sắc về chủ nghĩa tư bản để đi đến kết luận: "Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp thực sự cách mạng. Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp"(1). Chính vì vậy, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa càng hiện đại thì càng làm cho giai cấp công nhân có số lượng, chất lượng ngày càng cao với những phẩm chất ưu việt, như tiên tiến nhất, ý thức tổ chức, kỷ luật cao nhất, luôn có tinh thần đoàn kết, thống nhất và cách mạng triệt để nhất. Do có đầy đủ những phẩm chất ưu việt đó, giai cấp công nhân đã trở thành giai cấp duy nhất trong xã hội tư bản có đủ khả năng đảm đương vai trò sứ mệnh lịch sử vẻ vang là tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

C. Mác, Ph. Ăngghen đã nhấn mạnh rằng, cùng với sự lớn mạnh của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, "giai cấp tư sản không những đã rèn những vũ khí sẽ giết mình; nó còn tạo ra những người sử dụng vũ khí ấy chống lại nó, đó là những công nhân hiện đại, những người vô sản"(2). Cả về lý luận và thực tiễn lịch sử đã cho thấy, một giai cấp cách mạng muốn thực hiện được vai trò lãnh đạo đối với toàn xã hội, phải thông qua bộ phận “hạt nhân” lãnh đạo, “lãnh tụ” chính trị của mình. Giai cấp công nhân muốn thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình, nhất thiết phải tổ chức ra được chính đảng cộng sản thực sự là bộ phận tiên tiến, giác ngộ nhất, trung thành và đại biểu cho lợi ích của toàn bộ phong trào đấu tranh của giai cấp, của dân tộc, có lý luận khoa học dẫn đường.

C. Mác, Ph. Ăngghen chỉ rõ: "Vậy là về mặt thực tiễn, những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên về mặt lý luận, họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ là họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản" (3). Có lý luận tiền phong hướng dẫn, giai cấp công nhân ở mỗi nước và trên thế giới đã từng bước đoàn kết lại, thông qua con đường cách mạng để giành lấy chính quyền. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là có tính chất quốc tế, nhưng giai cấp công nhân mỗi nước phải hoàn thành sự nghiệp cách mạng trước hết ở dân tộc mình, "phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình trở thành dân tộc, tuy hoàn toàn không phải theo cái nghĩa như giai cấp tư sản hiểu"(4). Đó chính là các nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang mà giai cấp công nhân và nhân dân lao động mỗi nước phải thực hiện sau khi đã giành được chính quyền, từng bước xây dựng chế độ xã hội mới.

 Sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thông qua kết quả hoạt động của "Hội liên hiệp lao động quốc tế" - Quốc tế I (1861 - 1872); "Hội quốc tế xã hội chủ nghĩa" - Quốc tế II với sự ra đời của các đảng dân chủ - xã hội ở các nước tư bản từ sau những năm 1889 đã đưa phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển ngày càng tự giác, gắn đấu tranh chính trị với đấu tranh kinh tế, đồng thời đấu tranh tư tưởng, lý luận ngày càng phát triển theo chiều sâu. Chủ nghĩa cộng sản từ chỗ bị coi là "bóng ma cộng sản" ám ảnh châu Âu, đến nay, đã trở thành hiện thực sinh động, khẳng định sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân đứng lên tự giải phóng mình và giải phóng toàn nhân loại, mở ra trang sử mới trong lịch sử đấu tranh giải phóng vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động quốc tế. Công xã Pari là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên, nổ ra ở Thủ đô Pa-ri, Pháp (ngày 18 - 3 - 1871), mặc dù chỉ tồn tại 72 ngày nhưng được coi là bất diệt, bởi, đã góp phần làm sâu sắc lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện đại. Là người kế tục xuất sắc những tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác về vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, V.I. Lênin và Đảng Bônsêvích đã lãnh đạo giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và binh lính Nga, tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, hiện thực hóa lý tưởng cách mạng cao cả của chủ nghĩa Mác, đưa nhân loại bước vào một kỷ nguyên tự giải phóng của giai cấp công nhân giành lại những giá trị chân chính của con người. Sự ra đời và không ngừng lớn mạnh của chủ nghĩa xã hội hiện thực và cao trào cách mạng ở thế kỷ XX đã chứng minh rõ điều đó.

 Những bước phát triển mới của chủ nghĩa tư bản vào đầu thập niên 1970, thế kỷ XX do tận dụng được thành tựu mới nhất của cách mạng khoa học - công nghệ ứng dụng vào phát triển sản xuất không làm thay đổi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay. Những khuyết tật, sai lầm của chủ nghĩa xã hội hiện thực tích tụ nhiều năm do chậm đổi mới, đã dần lâm vào khủng hoảng toàn diện, kéo theo sự thoái trào của phong trào cách mạng thế giới.

 Lợi dụng những biến đổi phức tạp ấy, các học giả tư sản, cùng nhiều phần tử cơ hội, xét lại khác đã ra sức tuyên truyền xuyên tạc bức tranh thế giới, rằng giai cấp công nhân hiện đại trong nền kinh tế trí thức không còn vai trò sứ mệnh lịch sử nữa.  Nhưng sự thực không phải như vậy. Vai trò của khoa học - kỹ thuật ngày càng được nâng cao trong sản xuất không những không hề phủ nhận thuyết giá trị lao động của C. Mác, mà trái lại là chứng minh rõ hơn tính đúng đắn của thuyết đó. Bản thân nghiên cứu khoa học là một loại lao động đặc biệt, lao động trí óc, sáng tạo giá trị lao động khoa học mới. Các thiết bị kỹ thuật dù là tiên tiến nhất cũng không tạo ra giá trị, mà chỉ là sự dịch chuyển giá trị. Thuyết giá trị lao động bao gồm cả sự sáng tạo giá trị của lao động trí óc là đúng đắn. Giá trị thặng dư vẫn tồn tại trong xã hội tư bản hiện đại. Không có bộ phận này thì không có lợi nhuận. Như vậy, chỉ có lao động làm thuê (cả lao động trí óc, khoa học) mới tạo ra được giá trị thặng dư, chứ không phải là bản thân khoa học - kỹ thuật và các thiết bị tiên tiến, sẽ góp phần sáng tạo ra những giá trị cốt lõi đó.

Hiện nay, dù trong nền kinh tế tri thức và công nghiệp 4.0 hiện đại được tự động hóa, thậm chí, người máy có thể sẽ thay thế một bộ phận người lao động thì giai cấp công nhân hiện đại vẫn là người sản xuất ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội và là người phải được hưởng thụ xứng đáng các thành quả phát triển.

Ở khía cạnh tư tưởng, chính trị thì chỉ có giai cấp công nhân mới tập hợp được các giai tầng lao động khác do Đảng Cộng sản lãnh đạo để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do dân, vì dân. Do địa vị chính trị, xã hội của mình, chỉ có giai cấp công nhân mới giải quyết được các vấn đề chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng xã hội mới.

Về góc độ văn hóa - tư tưởng, chỉ có giai cấp công nhân mới là lực lượng xác lập được các hệ giá trị mới như lao động, công bằng, dân chủ, bình đẳng, tự do... để thay thế cho hệ giá trị tư sản cũ.

Do đó, học thuyết của Các Mác và chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa thời sự.

Thực tế cho thấy, sự phát triển hiện nay của lực lượng sản xuất dựa trên nền tảng tiến bộ khoa học công nghệ đang đưa nhân loại tới những mô hình phát triển rất mới như công nghiệp 4.0, xã hội siêu thông minh 5.0 là phù hợp với học thuyết về sự thay thế, phát triển các hình thái kinh tế - xã hội của Mác.

Đối với cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân luôn có một vai trò và vị trí hết sức quan trọng. Trong các giai đoạn cách mạng trước đây, giai cấp công nhân Việt Nam không chỉ là giai cấp lãnh đạo cách mạng mà còn là một trong những lực lượng cách mạng chủ yếu trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nhằm xóa bỏ sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam tiếp tục đảm đương sứ mệnh lịch sử lớn lao, không chỉ tiếp tục là giai cấp lãnh đạo cách mạng mà còn là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới.

Thế giới ngày nay đã trải qua nhiều biến động. Xu hướng hợp tác, đối thoại đã dần thay thế cho sự căng thẳng, đối đầu trong các quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác về đấu tranh giai cấp, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong việc tạo dựng một xã hội mới không còn áp bức, bất công vẫn còn nguyên sức sống của nó. Trong xã hội Việt Nam hiện tại, giai cấp công nhân đang ngày càng lớn mạnh và khẳng định được vai trò của mình trong công cuộc đổi mới đất nước. Để làm được điều đó, không những Đảng ta mà toàn dân tộc, trong đó giai cấp công nhân là nòng cốt phải tự mình phấn đấu, nâng cao tri thức, tay nghề để có thế làm tốt sứ mệnh lịch sử đó đề ra, phấn đấu đưa nước ta từ một nước nông nghiệp sớm trở thành một nước công nghiệp đúng như mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đó đặt ra nhằm đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới.

(1) C.Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn Tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t. 4, tr. 610 .

(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: sđd, t. 4, tr. 605

(3) C. Mác và Ph. Ăng¬ghen: sđd, t. 4, tr. 614, 615

(4) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: sđd, t. 4, tr. 623, 624

Bắc Giang: Thực hiện phạt nguội các phương tiện vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Từ ngày 25/11, thực hiện Công văn số 2879/CAT-TM về việc xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh camera gầm cầu vượt Quốc lộ 37, 17 của Công an tỉnh Bắc Giang, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh đã thực hiện phạt nguội các phương tiện vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.
2020-11-26 10:43:38

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về người khuyết tật

Đây là nhiệm vụ và giải pháp đầu tiên trong 7 nhiệm vụ và giải pháp được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Kế hoạch Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật (Ban hành kèm theo Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 – sau đây gọi tắt là Kế hoạch 753).
2020-11-26 10:13:24

Thái Bình: Khi nào gia đình em gái thương binh ¼ Phạm Mạnh Hùng nhận được Giấy CNQSD đất..?

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập có nhận được Đơn Kêu cứu (kèm theo hồ sơ) của ông Phạm Mạnh Hùng (Sinh 1950) – thương binh chống Mỹ hạng A loại ¼, mất sức lao động 93%. Hiện là Giám đốc Doanh nghiệp 27/7 Mạnh Hùng Thái Bình (Hội viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam - VAIDE), có trụ sở đặt tại địa chỉ: 21/1 ngõ 72, phố Trần Danh Đới, phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
2020-11-26 10:08:36

Tăng cường bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên.
2020-11-25 19:00:00

Thanh Hóa: Triển khai, rà soát người có công với cách mạng

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã ban hành Kế hoạch về tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng giai đoạn 2013 - 2020.
2020-11-25 19:00:00

Việt Nam đẩy mạnh hoạt động phòng chống kháng kháng sinh

Ngày 25/11/2020, tại Trường Đại Học Y Hà Nội, Bộ Y tế cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đối tác quốc tế gồm Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO Việt Nam) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) cùng nhau cam kết phối hợp nhằm chấm dứt việc sử dụng kháng sinh sai và lạm dụng kháng sinh tại các bệnh viện, khu chăn nuôi và các hộ gia đình.
2020-11-25 17:07:19
Đang tải...