Thị xã Ba Đồn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để tạo động lực phát triển

2024-04-14 10:10:00 0 Bình luận
Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thị xã Ba Đồn thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở. Xác định rõ điều này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo kế hoạch đề ra.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là chủ trương nhất quán được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; kết luận số 48 -KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; Quyết định số 2514/QĐ-UBND, ngày 08/09/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023 - 2025; Phương án số 19/PA-UBND ngày 19/1/2024 của UBND tỉnh tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của UBND tỉnh Quảng Bình; Phương án số 1998/PA-UBND ngày 19/9/2023 của UBND thị xã Ba Đồn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 -2025, định hướng giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Bức tranh toàn cảnh thị xã Ba Đồn

Theo kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của thị xã Ba Đồn, thị xã sẽ hợp nhất, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Quảng Tân và xã Quảng Thủy. Sau sắp xếp, xã mới có diện tích tự nhiên 5,68 km2, đạt 18,9% so với tiêu chuẩn cấp xã và đạt 103,27%  tiêu chuẩn đô thị; quy mô dân số 7.014 người, đạt 87,7% so với tiêu chuẩn cấp xã và đạt 140,28% tiêu chuẩn đô thị.

Theo Kế hoạch số 716/KH-UBND của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức kỳ họp HĐND các cấp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Ba Đồn giai đoạn 2023-2025, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025: “Về việc thành lập xã Tân Thủy trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của xã Quảng Tân và xã Quảng Thủy”.

Thực hiện đề án trên, xã Quảng Tân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri trên địa bàn và niêm yết danh sách cử trị tại các nhà văn hóa thôn; thành lập 05 tổ lấy ý kiến cử tri; thành lập BCĐ sắp xếp đơn vị hành chính và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; nắm bắt dư luận của nhân dân để có phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sáng ngày 14/4, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thị xã Ba Đồn tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 tại xã Quảng Thủy. Thời gian tổ chức và hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri trong ngày hôm nay bắt đầu vào lúc 7h00.

Tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính

cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 tại xã Quảng Thủy

Tại các điểm tiếp xúc lấy ý kiến cử tri tất cả các điểm trên địa bàn xã Quảng Thủy, các tổ của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thị xã Ba Đồn đã lấy phiếu lấy ý kiến cử tri do UBND xã Quảng Thủy lập theo hộ gia đình, mỗi hộ gia đình 01 phiếu ghi đầy đủ danh sách cử tri trong hộ gia đình. Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo thôn, xóm của xã. Hình thức thực hiện là phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình.

Mỗi tổ lấy ý kiến cử tri chia thành nhiều nhóm, tổ lấy ý kiến cử tri phát phiếu cho cử tri đại diện hộ gia đình, đề nghị cử tri ký nhận vào danh sách nhận phiếu lấy ý kiến cử tri đảm bảo đúng theo quy định của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thị xã Ba Đồn. UBND xã Quảng Thủy quyết định việc thu phiếu bỏ phiếu vào hòm phiếu đảm bảo đúng quy định và tạo sự đồng thuận của cử tri lấy ý kiến. Ngày 15/4/2024 tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp kết quả của các tổ lấy ý kiến cử tri.

Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thị xã Ba Đồntổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 tại thôn Trung Thủy, xã Quảng Thủy

Đến thời điểm này, xã Quảng Thủy và xã Quảng Tân có khoảng trên 3.600 cử tri. Thời gian qua, các chi bộ của 02 xã này đã sớm triển khai nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ để đảng viên nắm chắc mục đích, ý nghĩa, giải thích kịp thời những băn khoăn, tạo sự thấm nhuần và đồng thuận trong đảng. Tổ chức các cuộc họp của ban công tác Mặt trận, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong hội nghị, sinh hoạt tập trung của các chi hội, họp dân để đưa ra chủ trương, đề án, kế hoạch sáp nhập, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Cùng với đó tuyên truyền trên loa truyền thanh của thôn; rà soát và lên danh sách cử tri, công khai tại nhà văn hóa thôn. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện đồng bộ và tập trung.

Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thị xã Ba Đồntổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 tại thôn Trung Thủy xã Quảng Thủy

Ông Trương An Ninh - UVTV tỉnh ủy - Bí thư thị ủy ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của các đồng chí trong Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thị xã Ba Đồn. Bí thư thị ủy Ba Đồn đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân nắm bắt được mục đích, ý nghĩa, lợi ích của chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đối với hoạch định các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội tổng thể đối với đời sống của người dân; đặc biệt là tập trung tuyên truyền Kế hoạch số 716/KH-UBND của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức kỳ họp HĐND các cấp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Ba Đồn giai đoạn 2023-2025 tại các cuộc họp dân, thông báo cho nhân dân biết mốc thời gian lấy phiếu ý kiến cư tri về việc sáp nhập ĐVHC cấp xã; 02 xã Quảng Tân và Quảng Thủy cần tập trung làm đúng mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri theo đúng quy định, không để xảy ra sai sót; tổ chức phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu theo quy định; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương trước, trong và sau ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Ông Đoàn Minh Thọ - Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chia sẻ: “Yếu tố mấu chốt thực hiện thành công việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy được vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; làm tốt công tác tư tưởng tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức; ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính, các công việc liên quan đến quyền lợi của nhân dân; tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự ổn định về an ninh chính trị. Sau khi sáp nhập xã Quảng Tân và xã Quảng Thủy thành xã Tân Thủy, xã đã được đầu tư hệ thống giao thông, nâng cấp cơ sở vật chất cải thiện điều kiện làm việc cũng như việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ổn định nên tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Từ thực tế cho thấy, các đơn vị hành chính sau khi được sắp xếp đều phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển; đảm bảo bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tinh giản biên chế; mở rộng không gian đô thị; góp phần phát huy các nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2024-05-22 10:29:48

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2024-05-22 10:21:26

Nghệ An: Xúc động Lễ bàn giao hài cốt anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sáng 21/5, tại tỉnh Xiêng Khoảng, đoàn công tác đặc biệt 4 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào) và tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ cầu siêu và bàn giao, di chuyển hài cốt các anh hùng liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về đất mẹ.
2024-05-21 20:22:00

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Chiều 20/5, Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2024-05-21 08:51:47

Khai mạc Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía bắc 2024

Ngày 20/5 tại TP Thái Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía Bắc 2024.
2024-05-20 21:56:00

Nữ doanh nhân và giải pháp công nghệ lướt web cho người khuyết tật

Nữ doanh nhân trẻ Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết cho dự án khởi nghiệp với mục tiêu cải thiện trải nghiệm duyệt website cho người khuyết tật.
2024-05-20 07:10:00
Đang tải...