"Được cho đi ngay cả khi không còn nữa"

Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người nằm tại BV Việt Đức, Hà Nội - có lẽ là một trong những cơ sở y tế hiện còn thưa người lui tới nhất, nhưng cũng lại là nơi sâu nặng ân tình nhất. Những người còn hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn tới đây, để làm một việc vô cùng đặc biệt. Đó là viết lên bản tình nguyện nhờ y học hiến các bộ phận cơ thể mình cho người khác, sau khi mình qua đời.
2020-11-08 16:27:52