Bộ Tài chính trả lời về việc nguồn tiền trích lập Quỹ phát triển đất

Một trong những nội dung chính mà Bộ Tài chính trả lời các địa phương là không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất... để trích lập Quỹ phát triển đất.