Đảng và mùa xuân của dân tộc

2020-01-27 11:45:29 0 Bình luận

Một năm khởi đầu bằng mùa Xuân. Sự nghiệp đổi mới của dân tộc ta, của Tổ quốc ta khởi đầu từ khi có Đảng.

Nhớ về mùa Xuân Canh Ngọ 89 năm trước – 1930 – linh khí cha ông, mạch thiêng sông núi, ngọn triều yêu nước và sức mạnh của phong trào công nhân gặp luồng gió thời đại mới, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, người con ưu tú nhất, vĩ đại nhất của dân tộc sáng lập nên.

Chính Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không thể là ai khác đã đưa dân tộc ta vĩnh viễn thoát khỏi ách nô lệ của các nước đế quốc; hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa nước ta bước vào kỉ nguyên mới của độc lập, tự do, thống nhất và chủ nghĩa xã hội.

Trong diễn văn lễ kỉ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác… Người kết thúc bài nói bằng những câu thơ có ý nghĩa sâu sắc:

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,/ Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình./ Đảng ta là đạo đức, là văn minh,/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no./ Công ơn Đảng thật là to,/ Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng. (Hồ Chí Minh)

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Đảng có vững cách mạng mới thành công, Đảng phải là đội tiên phong cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam: tiền phong về lý luận cách mạng và hoạt động lãnh đạo thực tiễn. Đảng phải tổ chức và lãnh đạo nhân dân làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho đất nước giàu mạnh, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Trải qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên những sự kiện kì diệu mà thế giới gọi là huyền thoại Việt Nam.

Như đứa trẻ sinh nằm trong cỏ/ Không quê hương, sương gió tơi bời/ Đảng ta sinh ở trên đời/ Một hòn máu đỏ nên Người hôm nay. (Ba mươi năm đời ta có Đảng – Tố Hữu)

Sinh ra trong một nước nô lệ, hàng triệu người đã vào Đảng, hi sinh cho Đảng trước hết vì lòng yêu nước. Chính bởi tâm nguyện sẵn sàng hi sinh mọi quyền lợi cá nhân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ nên các đảng viên luôn được dân tin, dân yêu, dân theo, do vậy sau 15 năm từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chỉ với vài nghìn đảng viên, Đảng ta đã phất cao ngọn cờ giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng con người, ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, làm cuộc cách mạng long trời lở đất, “đạp quân thù xuống đất đen”, đưa “Việt Nam từ máu lửa, rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Một nước dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được ra đời. Khát vọng hòa bình và ý chí “chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” của dân tộc Việt Nam đã làm nên lịch sử, với một dân tộc nhỏ bé, nghèo nàn, song kiên cường, bất khuất, được bồi đắp truyền thống hàng nghìn năm văn hiến và tầm cao trí tuệ đã đánh bại hai đế quốc to; với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tiếp đến là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là sự kiện vô cùng quan trọng, đánh dấu một trang lịch sử chói lọi của dân tộc ta và là tiếng chuông thức tỉnh các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh tự giải phóng dân tộc mình thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã chứng minh một cách hùng hồn là Đảng ta được rèn luyện đầy đủ cả về phẩm chất, tài  năng và thể hiện uy tín, vị thế của mình trong lòng nhân dân; đồng thời mãi mãi gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người là linh hồn của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, đưa nước ta đến con đường độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Đất nước thống nhất, Đảng ta lãnh đạo xây dựng chủ nghịa xã hội trên cả nước. Hơn 30 năm qua, sự nghiệp đổi mới đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, xem đây là cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc nhất trong thời kỳ mới. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, nền kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển nhanh theo hướng thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam suốt 90 năm qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố. Trước hết, là sự tôi luyện trong thử thách gian nan, Đảng và Bác Hồ đã rọi sáng con đường vượt qua sóng gió, hiên ngang, chắc tay chèo lái con thuyền cách mạng vững vàng bản lĩnh, tiềm tàng sức mạnh, thu phục nhân dân, thực hiện đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; bước chân vào thiên niên kỷ mới bằng phong thái đĩnh đạc, tự tin.

Như lửa thử vàng!/ Như mùa Xuân tràn trề nhựa sống!/ Đảng trường sinh!

Sức sống vĩnh hằng đó chính là ở sự vận dụng sáng tạo, phát triển, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và được kiểm chứng bằng thực tiễn sinh động từ đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử.

Lịch sử lãnh đạo, đấu tranh vẻ vang của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là cả một pho lịch sử bằng vàng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có được những truyền thống cực kỳ quý báu. Đó là truyền thống chiến đấu kiên cường, bất khuất, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; truyền thống độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và không ngừng sáng tạo; truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng; truyền thống gắn bó mật thiết với dân tộc và nhân dân, trưởng thành trong phong trào cách mạng của quần chúng và truyền thống luôn luôn nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đảng ta được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, có lúc bị kẻ thù dìm trong máu lửa, có lúc tình thế cách mạng “ngàn cân treo sợi tóc” với biết bao thử thách nặng nề, nhưng Đảng vẫn phát triển với bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần sáng tạo, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Đồng thời, quyết tâm chính trị của Đảng ta là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong Đảng, để kiểm điểm, đánh giá và phát huy những ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyến điểm, thực sự đã tạo bước chuyển biến mới làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Hòa cùng với mùa Xuân của thiên nhiên cỏ cây hoa lá, chúng ta càng cảm nhận được mùa Xuân hạnh phúc cuộc đời mà Đảng đã mang về cho mỗi người dân Việt Nam. Như một quy luật tự nhiên của cuộc sống, mùa Xuân của đất trời luôn mang theo hương vị của mùa Xuân dân tộc. Mùa Xuân của thiên nhiên và mùa Xuân đất trời hòa quyện nhau và từng ngày giờ đang làm thay da đổi thịt cả tầm vóc và sức sống của dân tộc, đó chính là Đảng mang đến mùa Xuân dân tộc, sáng bừng lên sắc diện của một Việt Nam mang tầm vóc thời đại, có uy tín và được sự tin yêu trong lòng bạn bè quốc tế.

Mừng Xuân Canh Tý, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, mừng Đất nước đổi mới thắng lợi.

“Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin…”, lời bài ca ấy vẫn tiếp tục ngân vang trong sắc Xuân ấm áp, từng người con đất Việt và cả dân tộc Việt Nam vững vàng để bước tiếp hành trình thiên lý, giang rộng cánh tay chào đón Xuân Canh Tý an khang, thịnh vượng, với biết bao niềm vui và hạnh phúc!./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...