Đấu tranh làm thất bại âm mưu "Phi chính trị hóa Quân đội” của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay

2020-07-06 10:12:11
“Phi chính trị hóa” Quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

Sự thật, từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt là những năm 90 của thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động luôn thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, đây là một thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, làm cho Quân đội  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, dẫn đến suy yếu về chính trị, tiến tới làm cho Quân đội bị vô hiệu hóa.

Lịch sử thế giới đương đại cho chúng ta những bài học rất sâu sắc về vấn đề này. Vào những thập niên cuối thế kỷ XX, sau khi những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước Liên Xô tuyên bố xóa bỏ Điều 6 Hiến pháp quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, chấp nhận đa nguyên, đa đảng và sau đó là chấp nhận xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô đối với quân đội, an ninh, nội vụ làm cho quân đội Xô viết, cơ quan an ninh, nội vụ Xô viết bị “phi chính trị hóa” và bị vô hiệu hóa. ”, tự xóa bỏ nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị, từ bỏ cơ chế Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội, không còn là lực lượng chính trị, công cụ bạo lực sắc bén, tin cậy của Đảng Cộng sản và Nhà nước. Vì thế, khi đất nước Xô viết và các nước Đông Âu xảy ra biến cố chính trị, Quân đội đã đứng ngoài cuộc, chế độ XHCN sụp đổ. Đó là một trong những nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới sự sụp đổ và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô vào cuối năm 1991.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam các thế lực thù địch đã và đang sử dụng mọi biện pháp, cả về lý luận, tư tưởng, lẫn hành động để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” với mục tiêu cao nhất là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Quân đội. Cốt lõi trong âm mưu, thủ đoạn chống phá quân đội ta của các thế lực thù địch là chống phá về chính trị, là đánh vào cái “gốc” chính trị của quân đội - chính trị của Đảng của giai cấp công nhân.Chúng tập trung công kích, phá hoại những vấn đề rất cơ bản của quân đội ta. Đó là: 

Thứ nhất, phá hoại nền tảng tư tưởng của quân đội

Chúng ra sức tuyên truyền phủ nhận quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối quân sự của Đảng ta, đặc biệt là quan điểm về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, QĐND; làm lu mờ bản chất, truyền thống của Quân đội; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ (CB,CS), làm mất phương hướng chính trị, mục tiêu chiến đấu của Quân đội.

Cũng không nằm ngoài mục tiêu “phi chính trị hóa” quân đội, các thế lực thù địch còn hạ thấp, đòi xóa bỏ vai trò của công tác đảng, công tác chính trị cùng hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong Quân đội. Chúng xuyên tạc các sự kiện lịch sử có Quân đội tham gia; thổi phồng khuyết điểm của một vài cá nhân, đơn vị,… hòng làm mất uy tín của Quân đội.

Thứ hai, phủ định sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội

Các thế lực thù địch, phản động cho rằng: Trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam có một truyền thống oai hùng gắn với vận mệnh của dân tộc, của đất nước, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân trong nhiều thập kỷ qua của lịch sử Việt Nam hiện đại; có quan hệ mật thiết với nhân dân, là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Từ đó, chúng đặt vấn đề lực lượng vũ trang “chỉ là của dân tộc”, “của đất nước”, “của nhân dân” là “phù hợp”, chứ không cần phải đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào, một lực lượng chính trị nào!

Trơ tráo hơn, chúng còn tập trung công kích nguyên tắc Đảng lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với LLVT; cho rằng nguyên tắc đó thể hiện Đảng tự cho mình quyền đứng trên xã hội, trên luật pháp, bởi LLVT là để “bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân”, Đảng chỉ là một bộ phận của xã hội, sao lại giành “độc quyền lãnh đạo” cho riêng mình! Cùng với những luận điệu kích động chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của ĐCSVN, nói xấu chế độ XHCN, các phương tiện truyền thông phương Tây ra sức công kích phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với QĐND Việt Nam. Chúng lập luận rằng: Quân đội “chỉ là công cụ của quốc gia, dân tộc”, vì thế “không cần phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào”,… [1]. Gần đây, có kẻ còn “tung hỏa mù”, rằng ĐCSVN đã “cố tình đánh tráo khái niệm”, “đi ngược lại quy luật” và đề nghị “bỏ quy định lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với ĐCSVN” (Điều 65, Chương IV) trong Hiến pháp.

Thứ ba, xuyên tạc, phủ định mục tiêu, lý tưởng và bản chất, truyền thống của quân đội ta 

Trong thực tiễn, các thế lực thù địch dùng nhiều ngón đòn và các chiêu thức khác nhau, với nhiều giọng điệu khác nhau, khi thì đứng hẳn về phía đối lập ra sức và trực diện chống phá, khi thì như là “người trong cuộc” thể hiện “thiện chí”, “tâm huyết” của mình đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, cố gắng “khuyên nhủ” chúng ta phải từ bỏ mục tiêu lý tưởng và bản chất, truyền thống của quân đội ta.

Chúng còn đặt vấn đề quân đội ta cần phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc, đề cao khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết”, “vì quốc gia dân tộc”, “vì nhân dân” trong mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội. Lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chúng xuyên tạc thực trạng xã hội, khoét sâu những yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội, khó khăn về đời sống của lực lượng vũ trang, làm cho CB,CS bi quan, dao động lập trường, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng.

Bằng những hoạt động tinh vi, xảo quyệt, chúng thâm nhập, móc nối, cài cắm người có tư tưởng chống đối vào Quân đội; triệt để lợi dụng mặt trái của kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội, những hiện tượng tiêu cực để xuyên tạc truyền thống, bản chất cách mạng của Quân đội; âm mưu đưa lối sống và các “giá trị văn hóa” tư sản, nhất là tư tưởng ham vật chất, lối sống hưởng thụ vào đời sống tinh thần của bộ đội; qua đó, làm mờ nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân,…

Thứ tư, phá hoại mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân

Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chúng kích động tư tưởng công thần, địa vị, cá nhân chủ nghĩa; tư tưởng hưởng lạc, đòi hỏi đãi ngộ, nhất là với những đồng chí có nhiều cống hiến trong các cuộc kháng chiến, hòng gây rối nội bộ, giảm sút niềm tin, phá hoại mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, chia rẽ đoàn kết quân - dân.

Thứ năm, lôi kéo quân đội ta tham gia liên minh quân sự, phá hoại tình đoàn kết quốc tế và khống chế các mối quan hệ hợp tác giữa quân đội ta với quân đội các nước.

 Nguy hiểm hơn, chúng còn sử dụng in-tơ-net để tán phát những bài viết, clip, thổi phồng, xuyên tạc sự thật, khoét sâu mâu thuẫn,... nhằm kích động tư tưởng công thần, địa vị, bè phái, cục bộ địa phương, đòi hưởng thụ đãi ngộ; kêu gọi Quân đội ta từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, liên minh với quân đội một số nước để tiến lên hiện đại, trở thành quân đội “nhà nghề” như quân đội các nước tư bản, v.v. Chúng tỏ ra “thiện chí” kiên trì “khuyên nhủ” chúng ta cần phải thực hiện “chuyên nghiệp hóa” quân đội càng sớm càng tốt[2]; rằng, Việt Nam cần phải nhìn vào quân đội của các nước khác mà noi theo, cần phải “học tập kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang theo mô hình của quân đội tư sản. [3]

Về bản chất, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của chúng là nhằm chuyển hướng chính trị của Quân đội ta từ quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sang kiểu quân đội tư bản, nhà nghề do giai cấp tư sản lãnh đạo, phục vụ cho mục đích của giai cấp tư sản. Từ đó, làm cho Quân đội ta mất phương hướng chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các bước tiếp theo giống như kiểu: “Mùa xuân A-rập”, “Cách mạng Hoa hồng”, “Cách mạng Đường phố”, “Cách mạng Cam”,... mà chúng đã thành công ở hàng loạt nước trên thế giới.

Thứ sáu, dân sự hóa quân đội

Chúng ra sức tuyên truyền, cổ xúy cho luận điểm “Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, vì vậy, quân đội phải do nhân dân chỉ huy, quân đội chỉ cần trung thành và bảo vệ lợi ích của nhân dân là đủ. Đây là âm mưu vô cùng thâm độc, xảo quyệt, vì thoạt nghe thì rất có lý, nhưng lại nguy hiểm ở chỗ đã tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Chúng đòi đưa ra Quốc hội bàn bạc công khai các vấn đề về quốc phòng, quân sự; để nhân dân quyết định các vấn đề quốc phòng, quân sự thông qua đại diện của mình là các đại biểu Quốc hội. 

 Chúng kêu gọi quân đội không được làm kinh tế, chỉ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chúng cho rằng nếu quân đội tham gia hoạt động sản xuất kinh tế sẽ nảy sinh tham nhũng, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi và làm suy yếu sức mạnh quân đội. Hoặc cho rằng, nay đất nước đã phát triển, quân đội không phải làm kinh tế và ưu tiên tập trung cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu như quân đội các nước tư bản. Chúng kêu gọi quân đội bàn giao đất quốc phòng cho các địa phương quản lý, phát triển kinh tế. Tất nhiên, tài nguyên đất là thuộc về sở hữu tập thể, Nhà nước giao cho quân đội quản lý, sử dụng nhưng khi cần quân đội sẵn sàng bàn giao một cách nghiêm túc. Nhưng lợi dụng việc quản lý đất đai chưa thống nhất, còn buông lỏng, chưa chặt chẽ và đúng pháp luật, những sơ hở trong các phát ngôn (có cả việc suy diễn, xuyên tạc ý nghĩa các phát ngôn của một số cán bộ cao cấp), các thế lực thù địch tán phát, bình luận trái chiều, kích động nhân dân khiếu kiện, làm phức tạp tình hình và có nguy cơ mâu thuẫn, thậm chí đối đầu giữa quân đội với nhân dân.

Cùng với đó, nhiều ý kiến trái chiều lại đang kích động, đòi chuyển hoàn toàn quyền sử dụng đất quốc phòng, nhất là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sang hoạt động dân sự, cho rằng quân đội đang được hưởng đặc quyền, đặc lợi khi quản lý, khai thác quỹ đất này. Đây cũng là âm mưu rất nguy hiểm của các thế lực thù địch và kẻ cơ hội, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến các hoạt động quân sự khi có tình huống khẩn cấp về quốc phòng - an ninh, nhiều nơi không còn vị trí bố trí các trận địa phòng không, triển khai lực lượng tác chiến... rất nguy hiểm.

Bởi vậy, đề cao cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh, làm thất bại những thủ đoạn, nhất là những thủ đoạn mới của chúng vẫn là nhiệm vụ mang tính thời sự cấp bách, cần có hệ thống giải pháp phòng, chống đồng bộ, hiệu quả.

Một là, bất luận trong hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là nguyên tắc bất biến, được rút ra từ thực tiễn lịch sử nhân loại và quá trình tổ chức, xây dựng Quân đội từ khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đến nay.

 Về bản chất, quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, một nhà nước nhất định. “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản” [4]. Bất cứ quân đội nào thì vấn đề chính trị của quân đội cũng đều là vấn đề quan trọng hàng đầu, đó thực chất là vấn đề bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, do ai tổ chức và lãnh đạo, chiến đấu cho ai, vì ai. Chính trị của quân đội vô sản là thực hiện chính trị của Đảng Cộng sản, của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phục vụ Đảng, Tổ quốc, phục vụ nhân dân, biểu hiện tập trung ở chiến đấu đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng quân đội về chính trị là yêu cầu cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Xem nhẹ, buông lỏng vấn đề xây dựng quân đội về chính trị là làm suy yếu, thậm chí làm biến chất quân đội. 

Chính trị của Quân đội ta là chính trị của Đảng; mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng; hệ tư tưởng chính trị của Quân đội ta là hệ tư tưởng chính trị của Đảng, với nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bản chất của Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân; trong đó, tính nhân dân, tính dân tộc được biểu hiện hết sức sâu sắc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta đã cùng nhân dân đánh thắng những kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới, lập nên những kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Điều đó chứng tỏ: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Trong tình hình mới, sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta nói chung, Quân đội nói riêng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, quyết liệt,... đòi hỏi toàn quân phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố quyết định giữ vững định hướng chính trị, bảo đảm cho Quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; quyết định phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chủ động xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thứ hai, tăng cường xây dựng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. 

Đây là nội dung xuyên suốt từ khi ra đời, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta đến nay. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội ta) tháng 12-1944, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tên ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự” [5].

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới hiện nay và sự chống phá của các thế lực thù địch, yêu cầu đặt ra đối với xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là phải luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo những nguyên lý xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân” [6].

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc; truyền thống lịch sử của Quân đội, đơn vị; nâng cao ý chí quyết tâm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm chất lượng công tác phát triển đảng viên, đoàn viên; xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng vững mạnh, nhạy bén về chính trị, kịp thời ngăn chặn sự thẩm thấu, xâm nhập của các luận điệu “phi chính trị hóa” Quân đội.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”. 

Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”, phù hợp xu hướng phát triển quân sự trên thế giới và sự tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư hiện nay. Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về mọi mặt, không những giỏi đấu tranh vũ trang, mà còn giỏi trong đấu tranh phi vũ trang và tác chiến trên không gian mạng,... đáp ứng yêu cầu “giữ nước từ khi nước chưa nguy”; “ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, quyết liệt quan điểm của Đảng và Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội trong tình hình mới; bảo đảm quân số hợp lý, chất lượng cao, đồng bộ về tổ chức, biên chế, thành phần lực lượng. Kết hợp giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách; quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, nhất là các tiêu chí: phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực,... khi tuyển dụng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vào các cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng môi trường văn hoá quân sự lành mạnh. 

Thực tiễn cho thấy, nếu điều kiện đời sống vật chất, tinh thần và môi trường văn hóa quân sự đáp ứng tốt nhu cầu chính đáng của cán bộ, chiến sĩ sẽ thường xuyên tác động đến mọi mặt hoạt động, giúp bộ đội yên tâm công tác, lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo ra sự “miễn dịch” cần thiết, tăng sức “đề kháng” để ngăn chặn, loại trừ sự thẩm thấu và xâm nhập của các luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch. Quán triệt sâu sắc tư tưởng “tự bảo vệ” của Đảng, “Nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị [7] trong các đơn vị quân đội

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt việc bảo đảm đúng, đủ, kịp thời mọi chế độ, tiêu chuẩn theo quy định về đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Tích cực xây dựng môi trường tập thể quân nhân lành mạnh, đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị thực sự là một điểm sáng văn hoá, nơi giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ thành con người mới, cùng chung lý tưởng cách mạng, mục tiêu phấn đấu và hiệu quả công tác. Mọi hoạt động liên quan đến quyền lợi của cán bộ, chiến sĩ phải được công khai và thực hiện nghiêm túc. Động viên bộ đội tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, kết nghĩa, làm công tác dân vận, quan tâm đúng mức đến gia đình quân nhân và giải quyết tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Thứ năm, trong tình hình hiện nay, chúng ta cần đặc biệt chú trọng xây dựng quân đội không chỉ giỏi đấu tranh vũ trang mà còn phải giỏi cả trong đấu tranh phi vũ trang, đáp ứng mọi yêu cầu của phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng quân đội thực sự mạnh, phải có “thực lực mạnh” như tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng, có khả năng “giữ nước từ khi nước chưa nguy”; “ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”[8]; làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của chúng; đặc biệt có khả năng giành thắng lợi trong điều kiện kẻ thù liều lĩnh tiến hành chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao đối với nước ta, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội. Đó là những vấn đề bức thiết, cơ bản trong sức mạnh chiến đấu và sự vững mạnh về chính trị của quân đội ta trong tình hình mới, mà cuộc đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch cần hướng tới và phục vụ hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

[1]. Ban Tư tưởng - Văn HóaTrung ương, Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, H. 2005, tr. 74

[2]. Ban Tư tưởng - Văn Hóa Trung ương, Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, H. 2005, tr. 74.

[3]. Ban Tư tưởng - Văn Hóa Trung ương, Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, H. 2005, tr. 74.

[4].V.I.Lênin, Toàn tập, tập 12, Nxb Tiến Bộ, M. 1979, tr. 134.

[5]. - Sđd, Tập 3, tr. 539.

[6]. ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 149.

[7]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H. 2006, tr. 109 -110.

[8]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2013, tr. 168-169.

Chưa xong việc giải phóng mặt bằng, dự án Hamubay đã được rao bán rầm rộ

Dù đã có quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2017, nhưng đến nay, việc đền bù và giải phóng mặt bằng cho hàng chục hộ dân vẫn chưa được giải quyết khiến nhiều hộ dân sinh sống ở phường Đức Long, 2 xã Tiến Thành và Tiến Lợi cảm thấy vô cùng bất an.
2021-05-16 19:25:42

Ford Ranger và Ford Everest giữ vững phong độ quý I và tiếp tục dẫn đầu phân khúc tương ứng trong tháng 4/2021

Ford Việt Nam công bố doanh số bán lẻ tháng 4 tiếp tục tăng trưởng bền vững với 2.564 xe được giao tới tay khách hàng, đưa tổng số lượng xe bán ra cộng dồn từ đầu năm đến nay lên 8.478 xe - tăng gần 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả doanh số ấn tượng này là minh chứng cho sự phục hồi nhanh chóng của hãng bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch, đồng thời khẳng định sức hút mạnh mẽ trên toàn bộ phổ sản phẩm của Ford tại thị trường Việt Nam
2021-05-16 14:01:30

5 tính năng của Ford Everest giúp gia đình có trẻ nhỏ

Những người mẹ chính là “siêu nhân” thầm lặng khi có thể lo lắng chu toàn cho mọi công việc trong cuộc sống, từ sự nghiệp, gia đình cho đến những đứa trẻ. Tuy nhiên, các “siêu nhân” đôi khi cũng cần tới sự hỗ trợ từ “trợ thủ đắc lực” như Ford Everest để có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống
2021-05-16 13:53:26

Trường THCS Lý Tự Trọng nỗ lực vượt khó, tạo dựng thương hiệu dạy tốt, học tốt

Là cơ sở giáo dục trước đây còn gặp nhiều khó khăn, những năm gần đây Trường THCS Lý Tự Trọng (Số 1/100 Tô Hiến Thành, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) đã nỗ lực phấn đấu tạo nên sự bứt phá cả về chất lượng giáo dục, nền nếp học sinh, xây dựng đội ngũ nhà giáo và sức thu hút học sinh trong khu vực.
2021-05-16 12:37:22

Thủ tục và làm bảo hiểm thất nghiệp, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động

Rất nhiều người sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với các công ty, do thiếu kiến thức cũng như kinh nghiệm đã không biết cách làm thế nào để nhận được bảo hiểm thất nghiệp. Đây là một giải pháp giúp người lao động giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi nghỉ việc.
2021-05-16 12:10:00

Bốn lần dũng sỹ diệt Mỹ, diệt xe cơ giới

Vào giữa năm Mậu Thân 1968, chàng thanh niên Nguyễn Xuân Hiện vừa tròn 18 tuổi, quê ở xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xung phong lên đường nhập ngũ với ước mơ được trực tiếp cầm súng chiến đấu chống quân thù. Nguyễn Xuân Hiện cùng bao đồng đội háo hức mang ba lô, khẩu súng trên vai vượt Trường Sơn vào chiến trường cùng quân và dân chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến tranh đã qua đi, người chiến sĩ 4 lần đạt danh hiệu "Dũng sỹ diệt Mỹ, diệt xe cơ giới" vẫn còn nhớ như in những gì mà ông và đồng đội đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh và chiến thắng.
2021-05-16 12:05:00
Đang tải...