Hoàn thiện và thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công ở Việt Nam hiện nay

2021-07-02 14:15:26
Chính sách đối với người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, đó là sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng, là trách nhiệm, là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến to lớn của họ đối với đất nước. Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng vừa thể hiện tính chính trị, kinh tế, xã hội vừa là hành động thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tiếp nối truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm, ý thức rèn luyện, phấn đấu vươn lên để cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ những giá trị tốt đẹp, những thành quả to lớn mà cha ông ta đã dày công gìn giữ. Làm tốt chính sách đối với người có công sẽ góp phần vào sự ổn định xã hội, giữ vững thể chế và góp phần từng bước nâng cao đời sống người và gia đình người có công với cách mạng.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm và từng bước hoàn thiện chính sách đối với người có công. Đại hội XII của Đảng đã thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng trong xây dựng và thực hiện chính sách đối với người có công đó là: “Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm người có công có mức sống từ trung bình trở lên”. Tiếp đó là Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác người có công với cách mạng đã chỉ rõ: “Hệ thống pháp luật, chính sách về người có công với cách mạng từng bước được hoàn thiện; đối tượng chính sách người có công với cách mạng được mở rộng”.

Thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác người có công với cách mạng đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật, chính sách về người có công với cách mạng từng bước được hoàn thiện; đối tượng chính sách người có công với cách mạng được mở rộng; việc xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm đầu tư; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực. Phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng; đời sống của gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện; nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã có ý chí vươn lên, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đời sống của gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện; nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã có ý chí vươn lên, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hằng năm, Nhà nước đều ưu tiên nguồn lực để thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác người có công với cách mạng vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc nghiên cứu xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện chính sách chưa theo kịp với các yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, thanh tra chưa bao phủ kịp thời, tình trạng khai man hồ sơ, trục lợi chính sách vẫn còn xảy ra, gây bức xúc trong xã hội... Một bộ phận người có công với cách mạng vẫn chưa được xác nhận; số liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính còn nhiều; việc huy động, bố trí các nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng còn hạn chế; một số nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ xuống cấp chưa được quan tâm tu bổ, tôn tạo; đời sống của một bộ phận gia đình người có công với cách mạng còn nhiều khó khăn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm sâu sắc về công tác người có công với cách mạng. Luật pháp, chính sách người có công vẫn còn có những bất cập. Công tác quản lý nhà nước có mặt còn hạn chế, cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng thiếu thường xuyên; việc phát hiện sai sót và xử lý các vi phạm có lúc, có nơi thiếu triệt để.

Từ những yếu kém bất cập trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách đối với người có công trên cơ sở nguồn lực của Nhà nước và xã hội, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn cư trú” Để thực hiện đầy đủ và có hiệu quả chính sách đối với người có công với cách mạng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, trước hết đối với các cơ quan chức năng cần phải nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng. Tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất ban hành Pháp lệnh thay thế Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành và các văn bản hướng dẫn thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương có liên quan trong thực hiện công tác người có công với cách mạng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác người có công. Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng. Quyết tâm thực hiện 100% gia đình người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo.

Sau khi Pháp lệnh mới được xây dựng và ban hành, các cấp, các ngành cần tập trung triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người có công, chú trọng dà soát giải quyết dứt điểm những trường hợp còn tồn đọng không để dây dưa kéo dài.  Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu  đãi người có công với cách mạng, nhằm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng chính sách. Quá trình triển khai thực hiện phải tạo ra được sự đồng thuận cao của các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, nhân dân và đặc biệt là các bậc lão thành cách mạng qua các thời kỳ. Hằng năm, Nhà nước cần cân đối ngân sách, ưu tiên các nguồn lực để tiếp tục thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của đất nước. Qua đó để tiếp tục giải quyết căn bản chính sách đối với người có côngNâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công phù hợp với lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu và điều kiện phát triển kinh tế của đất nước.

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương hỗ trợ giải quyết cơ bản về nhà ở đối với hộ người có công đang gặp khó khăn về nhà ở. Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp đối với người có công và thân nhân của họ về phát triển sản xuất, việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là y tế, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; vay vốn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở sự nghiệp nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng thường xuyên phải được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

Đẩy mạnh việc tu bổ nghĩa trang, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Có biện pháp khắc phục có hiệu quả những hành vi tiêu cực trong quá trình thực hiện chính sách người có công. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công” cần được phát huy với nhiều hình thức phong phú, thiết thực hơn nữa trên thực tế. Các hoạt động tặng nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng cần được phát triển sâu rộng ở tất cả các địa phương, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người và gia đình người có công với cách mạng.

 

Siêu thị mini 0 đồng – Lan tỏa yêu thương đến người dân khó khăn trong những ngày thực hiện giãn cách

Tại TP Hà Nội, việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của những người dân có hoàn cảnh đặc biệt, những người lao động tự do…Việc "Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội Trái tim Hồng" mở ra vào đầu tháng 8 này kỳ vọng sẽ trở thành một trong nhiều việc làm ý nghĩa, chung tay cùng Thành phố tiếp sức cho những người lao động và sinh viên đang gặp khó khăn do dịch bệnh.
2021-08-01 18:17:37

Thơ và nhạc - Quốc Cường

Nhà báo Phạm Quốc Cường - Tổng Thư ký tòa soạn Pháp luật Plus (Báo Pháp luật Việt Nam) sinh năm 1980, quê quán ở Nam Đàn - Nghệ An, anh là một người đàn ông cá tính, đa di năng trong cuộc sống đời thường. Trong hơn 16 năm làm nghề báo, Bút lực của Quốc Cường lúc nào cũng dồi dào, tình cảm và chân thành, nhất là với những lời thơ mà anh sáng tác đã khẳng định được cái tâm - tài của nhà báo Quốc Cường.
2021-08-01 15:39:12

TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h00 ngày 2/8

UBND TP.HCM quyết định tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày kể từ 0h00 ngày 2/8/2021. Theo đó, người dân không di chuyển khỏi thành phố cho tới khi hết thời gian giãn cách, trừ những trường hợp được UBND TP.HCM phối hợp với các tỉnh/thành đưa về quê theo nhu cầu.
2021-08-01 13:45:24

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19

Phó thủ tướng đánh giá ổ dịch ở TP HCM là “nguy hiểm như các ổ dịch nguy hiểm trên thế giới”, và lưu ý các địa phương, đặc biệt là các địa phương lân cận giữ bằng được và mở rộng dần các “vùng xanh”.
2021-08-01 13:01:17

Tin tức kinh tế, tài chính ngày 1/8/2021: Giá vàng vẫn chưa chịu dừng lại

Bắt một nhân viên ngân hàng VPBank về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 10 tỷ đồng. Bất động sản chờ “sóng” cuối năm
2021-08-01 12:01:35

Quy định mới về đối tượng tuyển sinh cao đẳng nghề

Tại Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy định mới về đối tượng tuyển sinh cao đẳng nghề.
2021-08-01 08:00:00
Đang tải...