Huyện ủy Quỳnh Phụ - Thái Bình: Điểm sáng điểm hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2021-07-10 18:28:30 0 Bình luận
Quỳnh Phụ Thái Bình là huyện giàu truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng, có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình dựng nước , giữ nước và phát triển kinh tế - xã hội trên chặng đường đổi mới, CNH - HĐH , xây dựng nông thôn mới của nền kinh tế tri thức và hội nhập. Người Quỳnh Phụ cần cù, thông minh, hiếu học. Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Phụ, đoàn kết đồng lòng, xây dựng quê hương giầu đẹp, văn minh, đời sống nhân dân nâng cao. Thi đua học tập và làm theo lời Bác, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 - KH/ TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kế hoạch 21 - KH/TU, ngày 6/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành 49 văn bản gồm 16 nghị quyết, 19 kế hoạch, 10 công văn, 5 hướng dẫn để triển khai, học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 - CT/ TW, tổ chức thực hiện và đăng ký việc làm theo Bác.

Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 – CT/ TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời ban hành các kế hoạch hướng dẫn tổ hức thực hiện Chỉ thị, chuyên đề và đăng ký nội dung làm theo; bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, quy định cụ thể về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn thực hiện chuyên đề hàng năm và đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm giúp cho việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, cụ thể, rõ việc và phát huy hiệu quả thiết thực các lĩnh vực.

Công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Qua 5 năm, cấp ủy các cấp đã phát hiện biểu dương hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra 2 cấp đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, gắn với chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh sai sót, hạn chế tại các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, mời đồng chí báo cáo viên tỉnh về triển khai, quán triệt nội dung chuyên đề cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; trưởng phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện; trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ phụ trách theo dõi xã, thị trấn; Báo cáo viên của Huyện ủy; Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Báo cáo viên , Đảng bộ xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy, phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; hiệu trưởng các trường trung học phổ thông. Tỷ lệ tham gia học tập bình quân đạt 97%.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra công tác triển khai, quán triệt học tập của các tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Kết quả tỷ lệ học tập bình quân toàn huyện đạt trên 95%.

Sau mỗi đợt học tập, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch; chỉ đạo Ban Tuyên giáo chấm, phân loại chất lượng bài thu hoạch, tỷ lệ bài thu hoạch đều đạt yêu cầu, nhiều bài chất lượng cao. Qua mỗi đợt hoc tập, Ban Tuyên giáo tổng hợp và thông báo công khai kết quả triển khai quán triệt, học tập và viết bài thu hoạch trên hệ thống mạng văn phòng điện tử trong toàn huyện.

Qua triển khai học tập, đã làm chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc nhận thức tư tưởng, chính trị của cán bộ đảng viên và nhân dân, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể cá nhân trong việc học tập làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 1 an ninh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch, công văn và hướng dẫn chi tiết, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tổ chức, tổ chức đoàn thể xây dựng bản đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tinh thần cụ thể, rõ việc, khắc phục, giải quyết được những tồn tại và sát với thực tế của từng đối tượng. Các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ đảng viên lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giải quyết được những tồn tại được chỉ ra trong kiểm điểm quá trình học tập. Chi bộ tham gia góp ý kiến, cấp ủy thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện của đảng viên theo nội dung đã đăng ký. Kết quả hàng năm 100% các địa phương, đơn vị đã tổ chức đăng ký nội dung làm theo của tập thể cấp ủy, người đứng đầu chỉ đạo cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện. Toàn huyện có 92% cán bộ, đảng viên; 95,2% ủy viên Ban Chấp hành đoàn thể khối xã, thị trấn, 100% cán bộ, đảng viên khối cơ quan đã có bản đăng ký.

Trống Hội Đền A Sào huyện Quỳnh Phụ.       Ảnh:   Vũ Thị Kiên

 Thực hiện Quy định 101 QĐ/ TW của Ban Bí thư ( khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 19 - QĐ/ TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là  Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt các cấp; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sau 5 năm trách nhiêm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt có chuyển biến tích cực. Nội dung cam kết, nêu gương  tập trung vào các nội dung:  Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tổ chức, kỷ luật, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Từ năm 2017 đến nay đã có  40912 bản cam kết của cán bộ, đảng viên được nộp về chi ủy chi bộ để quản lý theo dõi...

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, Huyện ủy đã tổ chức thực hiện 10 cuộc kiểm tra, giám sát, 8 cuộc kiểm tra thường xuyên và 2 cuộc kiểm tra đột xuất đối với trên 80 lượt tổ chức đảng. Các cuộc kiểm tra giám sát đã được Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch củ thể, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, lực lượng, thời điểm, thời gian và lịch trình kiểm tra. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện chủ trì, triển khai, quán triệt đến các đối tượng kiểm tra, bảo đảm chất lượng. Ủy Ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện làm tốt vai trò giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124 - QĐ/ TW của Ban Bí thư khóa XII...

Sắc mầu nông thôn mới                    Ảnh:     VĂN CÁT

Với lòng kính yêu vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.

 Trụ sở:  HĐND, UBND huyện Quỳnh Phụ.           Ảnh Vũ Thị Kiên

Lễ đón nhận Danh hiệu Anh Hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới xã Quỳnh Bảo huyện Quỳnh Phụ.

Dưới sự Chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ, đã dấy lên một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam và cá tổ chức chính trị - Xã hội cùng nhân dân trong huyện. Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 4 năm ( 2016 - 2020)

Càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Bác. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm hất đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ vô cùng to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước do dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “ lừng lấy năm châu, chấn động địa cầu”. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc như non cao, biển rộng. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn sống mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản hết sức quý báu, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, hội tụ tinh hoa của văn hóa Việt Nam. Người không chỉ là nhà văn hóa lỗi lạc, mà chính bản thân Người, cuộc sống của Người, những việc làm bình thường hàng ngày của Người là hiện thân của nền văn hóa Việt Nam, là mẫu mực của con người Việt Nam. Yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, dản dị, Người để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu sâu sắc, một tình cảm chan chứa yêu thương vì nước vì dân, một tấm gương mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc...Nhân dân Việt Nam và thế giới yêu quý Người , học tập Người, dành cho Người những tình cảm trân trọng và những lời ca  tốt đẹp nhất.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Chiều 20/5, Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2024-05-21 08:51:47

Khai mạc Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía bắc 2024

Ngày 20/5 tại TP Thái Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía Bắc 2024.
2024-05-20 21:56:00

Nữ doanh nhân và giải pháp công nghệ lướt web cho người khuyết tật.

Nữ doanh nhân trẻ Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết cho dự án khởi nghiệp với mục tiêu cải thiện trải nghiệm duyệt website cho người khuyết tật.
2024-05-20 07:10:00

Bác Hồ với quê hương xứ Nghệ

Làng Sen trời tháng 5 trong vắt, dòng người trong nước và quốc tế đổ về Kim Liên dự Lễ hội Làng Sen năm 2024 nhân dịp Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí này, gợi nhớ những câu chuyện xúc động hai lần Bác Hồ về thăm quê hương.
2024-05-19 14:40:00

Hiệp hội Thông tin người khuyết tật Hàn Quốc làm việc tại Nghệ An

Vừa qua, Hiệp hội Thông tin người khuyết tật Hàn Quốc do ông Jang Hee Deok - Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với các tổ chức liên quan tại Nghệ An.
2024-05-19 12:48:00

Nghệ An: Nhiều kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
2024-05-19 11:44:00
Đang tải...