Đảng ủy Khối DN Đống Đa sơ kết 3 năm Đề án nâng cao chất lượng chi bộ

2024-05-15 16:08:53 0 Bình luận
Sáng 15/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11-ĐA/TU, ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”

Theo báo cáo của ông Vũ Mạnh Chiến - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tại Hội nghị sơ kết sáng 15/5, ngay sau khi Quận ủy Đống Đa ban hành Kế hoạch số 72-KH/QU, ngày 5/2/2022 “về việc triển khai thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 6/12/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới", Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận đã nghiên cứu, khẩn trương xây dựng Hướng dẫn số 38-HD/ĐU để cụ thể hóa nhằm hướng dẫn và triển khai thực hiện Đề án 11-ĐA/TU trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng thời, tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện bằng hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Một trong những nội dung kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng đó là kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt của các loại hình chi bộ trực thuộc để qua đó nhằm giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy luôn xác định: sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Hằng nằm, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt của chi bộ là kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ, ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ... Qua kiểm tra cho thấy các cấp ủy, chi bộ trực thuộc đã duy trì được chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; nội dung sinh hoạt được các đồng chí Bí thư hoặc chi ủy chi bộ chuẩn bị trước, nguyên tắc sinh hoạt được đảm bảo, nội bộ đoàn kết. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy có chi bộ việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa sâu, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt còn hình thức, đơn điệu... Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ chấn chỉnh, khắc phục và đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sau kiểm tra, giám sát, việc sinh hoạt chi bộ ngày càng nghiêm túc, nền nếp hơn; nội dung sinh hoạt ngày càng phong phú, từng bước khắc phục tính đơn điệu và hình thức trong sinh hoạt; tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, năng lực tổ chức của chi ủy, bí thư chi bộ ngày càng được nâng lên, tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy, nội bộ đoàn kết; đảng viên được quản lý chặt chẽ hơn, ngày càng có ý thức trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Ông Vũ Mạnh Chiến - Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa trao khen thưởng cho các tập thể

Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt tới từng cấp ủy nhằm sớm triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào Đề án 11 của Thành ủy, Kế hoạch 72-KH/QU của Quận ủy và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối khẩn trương đưa nội dung của Đề án vào là một trong nội dung đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu cho tổ chức đảng, đảng viên. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định của Đảng, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ; tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ điểm, thành lập tổ công tác, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp dự, chỉ đạo sinh hoạt tại các chi bộ. Cùng với việc duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; cải cách hành chính....cũng được các cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai thực hiện tốt.

Hằng tháng Đảng ủy đã xây dựng công văn đôn đốc các đơn vị đăng ký lịch sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn sinh hoạt theo chuyên đề tới các đơn vị. Do đặc thù là khối doanh nghiệp nên các đơn vị sinh hoạt chi bộ thường lồng ghép nội dung chuyên môn của đơn vị. Các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai tới cán bộ, đảng viên các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong nhận thức của tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ khi thực hiện Đề án 11 của Thành ủy, việc sinh hoạt chi bộ ở cơ sở ngày càng nghiêm túc, nền nếp; nguyên tắc sinh hoạt được bảo đảm; nội dung sinh hoạt phong phú, từng bước khắc phục tính đơn điệu và hình thức trong sinh hoạt; tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, năng lực tổ chức của chi ủy, Bí thư chi bộ được nâng lên, tinh thần tự phê bình, phê bình và đoàn kết nội bộ được phát huy trong tổ chức đảng; đảng viên ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt Đảng, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức đảng giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo như tăng cường dự sinh hoạt cùng cấp ủy, kiểm tra sổ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; kiểm tra, giám sát chế độ sinh hoạt của các chi bộ, từ đó chế độ, chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt. Hằng năm, để triển khai Chương trình công tác năm, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch từng thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy dự sinh hoạt chi bộ với các cấp ủy. Đây là một trong những nội dung được duy trì có chất lượng từ nhiều năm nay.

Các cấp ủy đã quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt vai trò, vị trí của Chi bộ, nhiều chi bộ đã có sự đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; từng đảng viên đã nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề đã bám sát chủ đề các năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, các khâu đột phá, những việc khó, việc mới mà cấp ủy cần tập trung chỉ đạo trong từng năm gắn sinh hoạt Chi bộ với sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống, các cuộc thi tìm hiểu các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô.

Hàng năm, mỗi chi bộ đã tổ chức ít nhất 3 kỳ sinh hoạt chuyên đề, trong đó nội dung tập trung vào nhiệm vụ chính trị, giáo dục truyền thống, công tác xây dựng đảng, đoàn thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn đặc thù của khối doanh nghiệp ... Nhìn chung, các chủ đề lựa chọn đều sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đảng viên. Hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, hấp dẫn, không gò bó, khô cứng nên thu hút đông đảo đảng viên tham gia. Các ý kiến tham gia thảo luận được chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng các công cụ hỗ trợ như trình chiếu slide minh họa, tạo không khí thi đua giữa các đảng viên. Sau sinh hoạt chuyên đề có đánh giá ưu điểm, tồn tại, rút kinh nghiệm để kỳ sinh hoạt chuyên đề sau đạt kết quả tốt hơn.

Sau 3 năm thực hiện theo Đề án 11-ĐA/TU các tập thể đã hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra, có 8 cơ quan tiêu biểu được khen thưởng: 

- Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa

- Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

- Chi bộ Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Asean

- Chi bộ Công ty cổ phần xây dựng và phát triển kinh doanh

- Chi bộ Hợp tác xã Thương mại Láng Hạ - Chi bộ Công ty Cổ phần Quốc tế Asean

- Chi bộ Viện Khoa học Môi trường và Biến đổi khí hậu

- Chi bộ Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế (IDE)

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định gặp mặt chúc mừng các nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), ngày 12/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức gặp mặt chúc mừng các nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
2024-06-12 16:03:34

Hà Nội: Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2024

Ngày 11/6 tại quận Tây Hồ, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước năm 2024.
2024-06-11 15:58:33

Quảng Bình: Du lịch xanh và sản phẩm OCOP - Hành trình chinh phục thị trường

Chiều 11/6, tại thành phố Đồng Hới, Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý tổ chức chương trình Hội nghị và đối thoại “Du lịch xanh và sản phẩm OCOP Quảng Bình: Hành trình chinh phục thị trường”.
2024-06-11 15:50:00

HDBank nhận giải “Ngân hàng phát hành xuất sắc - Tăng trưởng năng động” tại Việt Nam

HDBank vừa nhận giải thưởng "Ngân hàng phát hành xuất sắc - Tăng trưởng năng động tại Việt Nam" (Vietnam - Outstanding Issuing Bank - Dynamic Growth) do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trao tặng.
2024-06-10 16:34:19

Lễ dâng đăng lớn nhất Việt Nam được tổ chức mừng Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, Tây Ninh

Ngày 8/6 vừa qua, Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu – lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất tại núi Bà Đen, Tây Ninh đã được tổ chức, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách. Điểm nhấn của Lễ vía Bà năm nay là đại lễ dâng đăng tại khu vực đỉnh núi, với kỷ lục 55.000 ngọn đăng bày tỏ lòng tôn kính trước nữ thần chủ của Núi Bà.
2024-06-10 15:34:25

Công đoàn Agribank hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Nhằm tạo động lực, khí thế mới để đoàn viên, người lao động Agribank quyết tâm cùng hành động đưa nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống, tháng 5 năm 2024, đã diễn ra rất nhiều các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 tại các cấp công đoàn trong hệ thống Agribank.
2024-06-10 15:27:41
Đang tải...