Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 5 (mở rộng) của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy

2021-01-19 17:52:30
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc Hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu bế mạc Hội nghị.

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa các đồng chí đại biểu các ban Đảng Trung ương,

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các nội dung của Hội nghị. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tôi xin thống nhất và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị thống nhất đánh giá: Trong năm 2020, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo các ngành, các cấp, các địa phương nỗ lực thực hiện và hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với nhiều kết quả nổi trội, tích cực và tiến bộ hơn so với năm 2019, thể hiện bằng các kết quả, sản phẩm cụ thể trong thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, minh chứng bằng những con số ấn tượng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Có được kết quả đó là nhờ truyền thống đoàn kết, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tinh thần đổi mới, sáng tạo, việc triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cùng với sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định, càng trong khó khăn, chúng ta càng đoàn kết, năng động, chủ động, sáng tạo, tìm được hướng đi đúng đắn và giải pháp phù hợp để hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép “vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội”. Đồng thời, cũng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, khát vọng vươn lên, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội; khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh nỗ lực, đổi mới, sáng tạo thì bài học kinh nghiệm quan trọng nhất, có tính chất xuyên suốt, nhất quán chính là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, sự hòa quyện giữa ý đảng với lòng dân; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, huy động các thành phần kinh tế và mọi tầng lớp Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng với cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thảo luận, phân tích, làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ.

Do vậy, cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị đề ra, thời gian tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới tư duy; lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt, gắn với trách nhiệm giải trình và thực thi nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiết thực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Với tinh thần đó, đề nghị các đồng chí bám sát phương châm hành động và chủ đề của năm 2021, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Một là, Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn.

Hai là, khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 18 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021; Chương trình hành động số 10 thực hiện Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh; đặc biệt là 09 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhằm sớm đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ba là, chuẩn bị thật tốt các điều kiện, triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự; lựa chọn những người thật sự xứng đáng, có đức, có tài, có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, để đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân, nhất là đối với các chức danh lãnh đạo các cấp, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với nhân sự cấp ủy.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định. Thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng cao, các địa bàn đặc biệt khó khăn. Trước mắt, tổ chức thật tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu theo đúng tinh thần Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đặc biệt là kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, để mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Năm là, chỉ đạo các biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vào dịp Đại hội XIII của Đảng, cũng như các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Toàn cảnh Hội nghị.

2. Về nội dung dự thảo các Nghị quyết chuyên đề

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình và các dự thảo nghị quyết chuyên đề trình tại Hội nghị. Nội dung các nghị quyết được xây dựng công phu, khoa học, sát thực, đồng bộ; hệ thống quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã bám sát, cụ thể hóa được quan điểm, định hướng theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đảm bảo tính khả thi cao. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện. Tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề cụ thể như sau:

(1) Về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025

Trong những năm qua, ngành công nghiệp Yên Bái đã có bước phát triển quan trọng, khai thác, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tốc độ tăng trưởng đạt khá, cơ cấu nội ngành chuyển dịch đúng hướng, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, từng bước trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Tuy nhiên, phát triển công nghiệp còn có nhiều hạn chế, bất cập; nguồn lực đầu tư hạ tầng phát triển công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; chính sách thu hút đầu tư các dự án công nghiệp hiệu quả chưa cao; phát triển công nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng; năng lực sản xuất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm thấp, năng lực cạnh tranh hạn chế.

Từ đó, đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; phấn đấu đến năm 2025 công nghiệp đóng góp 25% GRDP toàn tỉnh, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Trong đó, tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh và một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động địa phương. Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết giữa công nghiệp với nông nghiệp và dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công nghiệp; huy động và sử dụng hợp lý nguồn lực cho phát triển công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng logistics; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất công nghiệp; tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thực hiện di dời theo lộ trình các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch.

(2) Về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025

Những năm qua, ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với tốc độ tăng trưởng khá và luôn chiếm tỷ trọng cao trong GRDP; các loại hình dịch vụ phát triển đa dạng, trở thành khu vực kinh tế phát triển năng động với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

Với mục tiêu tiếp tục phát triển ngành dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng hàng đầu, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong GRDP, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tỉnh ưu tiên phát triển một số ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế như: du lịch, thương mại, giáo dục và đào tạo, y tế, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, vận tải và logistics, công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ… theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt trên 7,5%/năm; đến năm 2025, ngành dịch vụ đóng góp khoảng 46,5% GRDP; tỷ lệ lao động làm việc trong ngành dịch vụ chiếm khoảng 26%, trong đó lao động qua đào tạo đạt khoảng 32-35%.

Để đạt được mục tiêu này, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực dịch vụ, nhất là nguồn nhân lực tại chỗ, nhân lực đồng bào dân tộc; khuyến khích đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực dịch vụ; ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong hoạt động dịch vụ. Tăng cường thông tin quảng bá, xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả…

(3) Về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Trong những năm qua, du lịch tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển khởi sắc, dần trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng; chất lượng và hiệu quả kinh doanh dịch vụ du lịch còn thấp; sản phẩm du lịch chưa đa dạng, hấp dẫn; cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để tiếp tục phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và tư duy phát triển du lịch của các tầng lớp Nhân dân.

Triển khai hiệu quả các quy hoạch, đề án, chính sách phát triển du lịch; ưu tiên lồng ghép các nguồn lực để phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ. Mở rộng, đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình du lịch, tạo hình ảnh và điểm đến đặc thù “Yên Bái - nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”. Bên cạnh đó, cần bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị các tài nguyên du lịch của tỉnh gắn với xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” phục vụ đắc lực cho phát triển du lịch. Xây dựng nguồn nhân lực du lịch có chất lượng, cơ cấu hợp lý. Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá, ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng, liên vùng.

Phấn đấu đến năm 2025, thu hút 1,5 triệu lượt khách, trong đó có 400.000 lượt khách quốc tế, tăng trưởng bình quân đạt 14,6%/năm, tạo việc làm cho khoảng 12.500 lao động; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 25,9%/năm, chiếm khoảng 7% tổng doanh thu từ các ngành dịch vụ (không bao gồm các ngành dịch vụ công của Nhà nước). Xây dựng Yên Bái trở thành thương hiệu là điểm đến an toàn, thân thiện, đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Để sớm triển khai hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, trong thời gian tới, HĐND và UBND tỉnh cần nhanh chóng rà soát, ban hành các đề án, chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhanh chóng quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo tính khả thi cao.

 Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề quan trọng, khí thế mạnh mẽ cho những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ đề ra, đưa quê hương Yên Bái ngày càng đổi mới, phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021, xin gửi tới toàn thể các đồng chí lời chúc mừng năm mới, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, Năm mới thắng lợi mới!

Xin trân trọng cảm ơn!

Thương binh Đào Duy Cử: Còn sức là còn tìm đồng đội

Nguyên Tiểu đội phó thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 320, Quân khu 8. Chiến tranh kết thúc, ông đi học rồi trở thành cán bộ ngành điện lực, trong lòng luôn trăn trở nỗi niềm: “Là hạt gạo trên sàng, tôi tri ân những đồng đội đã ngã xuống. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm, đưa các anh về quê hương”.
2021-03-07 07:46:44

Nhiều người khuyết tật hưởng lợi từ chương trình khảo sát, trợ giúp pháp lý

Từ năm 2018-2020, Trung tâm Vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp với Hội Nông dân (HND) tỉnh thực hiện sáng kiến giám sát về thực thi chính sách hỗ trợ người khuyết tật (NKT) để các chuyên gia tư vấn pháp luật miễn phí cho NKT.
2021-03-07 07:37:52

Người đi tìm hình của Nước

Nhằm hưởng ứng kỉ niệm 80 năm sự kiện ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2021). Sáng ngày 6/3, tại Bến Nhà Rồng (Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM), Hội Cựu Chiến binh Quận 1 đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “30 NĂM NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC”.
2021-03-06 17:33:01

Tỉnh Tuyên Quang: Thực hiện Chương trình trợ giúp Phụ nữ khuyết tật giai đoạn 2021- 2030

Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật (NKT) giai đoạn 2021-2030; Thực hiện Kế hoạch số 389-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NKT, ngày 30/1/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký văn bản số 16/KH-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp NKT giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh.
2021-03-06 15:13:28

Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu thị trường, chiếm 40,1% tổng trái phiếu phát hành

Nghị định 81 có hiệu lực khiến lượng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong quý 4/2020 giảm tốc khá mạnh. Tuy nhiên, số lượng TPDN tính chung cả năm 2020 vẫn là con số “khủng” với 455.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 12% GDP Việt Nam.
2021-03-05 10:53:39

Xây nhà phải đảm bảo 33 tiêu chí an toàn dành cho trẻ nhỏ

Hàng loạt các vụ việc tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ em do sự sao nhãng của người lớn. Vậy thì một ngôi nhà phải được xây dựng, sắp xếp như thế nào để có thể phòng ngừa nguy cơ tai nạn thương tích?
2021-03-05 10:34:33
Đang tải...