Yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác tôn giáo của MTTQ VN huyện Quỳnh Lưu hiện nay

2023-03-28 20:35:50
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Quỳnh Lưu và các tổ chức thành viên đã cơ bản thực hiện tốt vai trò đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy các giá trị và nguồn lực của tôn giáo đóng góp vào xây dựng và phát triển huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Quỳnh Lưu luôn xác định: Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, công tác này đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tôn giáo của Mặt trận huyện Quỳnh Lưu đã tập hợp, đoàn kết đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng do Mặt trận Tổ quốc phát động, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo; vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo nâng cao cảnh giác trước âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo ở một số địa bàn thuộc Huyện Quỳnh Lưu còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, mà đáng chú ý là các tổ chức lưu vong thường xuyên liên lạc, chỉ đạo phục hồi “Tin lành Đê ga”; núp bóng Tin lành Việt Nam và các hệ phái Tin lành khác để hoạt động, biến tướng vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cần thực hiện tốt các yêu cầu sau.

Một là, Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về tôn giáo, công tác tôn giáo vào thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Đây là yêu cầu cơ bản có tính nguyên tắc, có ý nghĩa chỉ đạo, xác lập thực hiện các phương hướng, đặc biệt là các giải pháp thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Quán triệt và thực hiện tốt yêu cầu này sẽ là điều kiện đảm bảo cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An luôn xác định đúng chủ trương, giải pháp sát với điều kiện thực tiễn hiện nay, tránh những sai lầm trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách tôn giáo.

Để thực hiện chính sách tôn giáo vấn đề đặt ra các cấp ủy, chính quyền cơ sở cần phát huy những yếu tố tương đồng, luôn lấy lợi ích của dân tộc, của công dân trong xã hội làm mẫu số chung để thực hiện chính sách tôn giáo giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, thành phần dân tộc vào tham gia Mặt trận Tổ quốc. Quyền lợi, lợi ích của mỗi gia đinh, con người, cộng đồng đều được đặt trong lợi ích quốc gia. Đây chính là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Lưu xác định những nội dung, từ đó đề ra cách thức, biện pháp tập hợp, găn bó các tổ chức, thành viên lại với nhau cũng cố xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Mặt khác, cần phải cụ thể hóa hệ thống quan điểm của đảng, chủ trương chính sách pháp luật nhà nước, các quan điểm chue nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và thưc hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn. Phát huy tốt năng lực quán triệt, tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Lưu trong tổ chức và thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, nhất quan với mọi đường lối, chủ trương chính sách của đảng về chính sách tôn giáo giữa vùng có tôn giáo và không tôn giáo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững nên văn hóa, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, yêu thương tương trọ nhau cùng phát triển.

Hai là, phát huy vai trò hoạt động Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn phải gắn với việc xây dựng khối đại đoàn kết lương giáo hòa hợp phải dặt trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ’’

Trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ là sự phát triển của Đảng, phù hợp với điều kiện xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Thực hiện tốt cơ chế này một mặt nhằm nâng cao nhận thức. Đặc biệt trong việc giám sát phản biện xã hội cần thực hiện tốt qua kênh của nhân dân theo tôn giáo và không theo tôn giáo trên địa bàn góp phần thêm tiếng nói qua đó nắm bắt được tâm tư nguyện vọng… mục đích nhằm cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp năm 2013 và thể chế hóa các nghị quyết Đại hội Đảng từ đại hội X, XI,XII,XIII của Đảng về phát huy hết khả năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng chung tây tham gia xây dựng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chính sách tôn giáo.

Thực hiện tốt yêu cầu này sẽ phát huy tốt vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Lưu và tinh thần tự giác, tích cực của nhân dân trong thực hiện chính sách tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định xã hội, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thủ địch. Phát huy sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng trong thực hiện chính sách tôn giáo ở huyện Quỳnh Lưu hiện nay, vấn đề quan trọng nhất là phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong Mặt trận thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Thường xuyên chăm lo, xây dựng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng sắp xếp đội ngũ cán bộ một cách hợp lý. Bảo đảm cho các tổ chức, các lực lượng luôn trong sạch, vững mạnh đủ sức hoàn thành tốt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ba là, Mặt trân Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyện phối hợp với các tổ chức chính trị trong huyện nhắm phát huy sức mạnh nhằm thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn

Trên thực tế, Mặt trận các cấp của huyện Quỳnh Lưu vẫn còn nhiều lúng túng, ít có kinh nghiệm và hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện và dự thảo chính sách, pháp luật về tôn giáo. Bởi vì đây là một nhiệm vụ mới, song quan trọng hơn, nhất là nhiệm vụ phản biện xã hội, lại đòi hỏi rất cao về trình độ, năng lực và sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và của quần chúng nhân dân. Việc giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ mới và khó, mà còn là khá nhạy cảm, khi có người, kể cả cán bộ cao cấp chưa hiểu đúng ý nghĩa của nó là xây dựng và phát triển, mà lại hiểu là “đối trọng” với chính sách, là “bới sâu tìm vết”. Trong khi đó, sự trưởng thành của cán bộ Mặt trận Tổ quốc và của nhân dân các dân tộc ở địa phương vẫn còn phải có thời gian mới đạt yêu cầu như mong muốn. Chính vì thế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Lưu vẫn chưa chủ động đề xuất được cho Đảng, Nhà nước ở các cấp trên về ý kiến của mình, mà thực chất là của nhân dân, để đóng góp cho việc tổ chức thực hiện và xây dựng chính sách, pháp luật đối với tôn giáo hiện nay. Rõ ràng, mâu thuẫn giữa nhiệm vụ với trình độ, năng lực thực hiện là đã rõ, nhưng giải quyết nó chỉ có thể là phát triển trình độ, tăng cường năng lực của cán bộ, đảng viên và của nhân dân, chứ không thể có phương án giải quyết là kéo lùi nhiệm vụ xuống.

Bốn là, hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thực hiện công tác tôn đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo.

Hiện nay đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo của Mặt trận huyện Quỳnh Lưu còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, nhất là ở cấp xã, phường. Trong đó, thiết chế tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc cho đến nay vẫn tỏ ra chưa hợp lý, bộ máy “nói mãi khổ quá”, vẫn nặng nề bỡi tính hành chính hóa, vì thế đã làm hạn chế tính độc lập của mọi hoạt động, từ đó không tạo ra được sự khác biệt, nên có, của cán bộ Mặt trận Tổ quốc với cán bộ của Đảng, nhà nước. Đặc biệt là ở tác phong, và cả thái độ của một số ít cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp mà người dân gọi là “quan Mặt trận”, nên thật khó gần. Trong khi đó, theo Hiến pháp và theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận phải là tổ chức đại diện, trung thành với lợi ích của các tầng lớp, cộng đồng nhân dân các dân tộc Việt Nam.

Việc phát triển, tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận nói chung và cán bộ làm công tác tôn giáo nói riêng của Mặt trận, sẽ còn là vấn đề khó khăn lâu dài đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Lưu. Việc giải quyết nó là không thể mau chóng, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc phải có một cơ chế riêng, như được tự tuyển chọn cán bộ, có trường đào tạo cán bộ Mặt trận Tổ quốc, có viện nghiên cứu chính sách và bộ máy đặc thù của Mặt trận Tổ quốc. Việc này chủ yếu phụ thuộc vào trách nhiệm lãnh đạo và quản lý xã hội của Đảng và Nhà nước. Vậy Đảng, Nhà nước cấp Trung ương cần đưa ra các chủ trương, chính sách để dần tạo ra những điều kiện thuận lợi cho tổ chức bộ máy và cho hoạt động của Mặt trận. Đây là điều kiện tiên quyết của đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc hiện nay và chỉ có như thế, chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo của Mặt trận mới được đổi mới nhiều hơn, căn bản hơn.

Tài liệu tham khảo:

1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Lưu, Tổng kết công tác tôn giáo năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ năm 2023, tài liệu lưu hành nội bộ, Quỳnh lưu  

2. Cục Dân vận và Tuyên truyền đặc biệt (1998), Tìm hiểu về tôn giáo, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG, Hà Nội.

4. Đảng bộ Huyện Quỳnh Lưu (2020), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, (nhiệm kỳ 2020-2025)

Tạp chí điện tử Hoà Nhập liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc.

Tin tức miền Tây 5/6: Cần Thơ dành trên 827 tỉ đồng giảm nghèo bền vững 

Ðến cuối năm 2023, thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,32% (giảm 726 hộ nghèo) theo chuẩn nghèo đa chiều...
2023-06-05 15:24:38

Hoa Kỳ và Việt Nam khởi động giai đoạn 2 dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 31/05/2023, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), và các đối tác là các cơ quan nhà nước của Việt Nam, trong đó có Trung tâm Hành động Quốc gia Khắc phục Hậu quả Chất độc Hóa học và Môi trường (NACCET), khởi động giai đoạn 2 của dự án Hòa nhập tại Bình Định và Kon Tum.
2023-06-05 09:07:31

HNM huyện Phong Điền tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện kế hoạch đã đề ra, được sự cho phép của các cơ quan ban ngành và sự thống nhất của BTV Hội người mù (HNM) tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 31/5/2023, HNM huyện Phong Điền đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới.
2023-06-05 08:58:46

Thiêng liêng khoảnh khắc dâng hoa đăng kính mừng Phật đản của Phật tử và du khách trên đỉnh Núi Bà Đen

Trong hai ngày và tối 3-4/6, đỉnh Núi Bà Đen (Tây Ninh) đã đón hàng ngàn du khách, Phật tử tới tham dự các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc và lễ dâng đăng kính mừng ngày Phật Đản sinh.
2023-06-05 08:52:36

Tin tức miền Tây 4/6: Khai trương du thuyền nhà hàng Can Tho Princess 

Tối 3/6, tại bến Ninh Kiều, Công ty cổ phần Du Thuyền Viet Princess tổ chức khai trương du thuyền nhà hàng Can Tho Princess...
2023-06-04 13:03:11

Nghệ An: Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023

Sáng 3/6, Tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn khối các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023.
2023-06-03 14:56:22
Đang tải...